مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی - مولکولی- هیات تحریریه
هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

اعضای هیئت تحریریه به ترتیب حروف الفبا:

 • دکتر سلطان احمد ابراهیمی- دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران – گروه فارماکولوژی - فارماکولوژیست- پست الکترونیکی:ebrahimi.sa@iums.ac.ir
 • دکتر غلامرضا بخشی خانیکی- استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند – گروه بیولوژی- بیولوژیست- پست الکترونیکی: bakhshi@piau.ac.ir
 • دکتر جواد بهارآرا - استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد - گروه بیولوژی - بیولوژیست تکوینی- پست الکترونیکی:baharara@yahoo.com
 • دکتر لئونید پترویچ تیتوف- استاد انستیتوی اپیدمیولوژی و میکروبیولوژی روسیه سفید – گروه میکروبیولوژی - ایمونولوژیست و میکروبیولوژیست-
 • دکتر فرزانه تفویضی- دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند – گروه بیوتکنولوژی-  متخصص ژنتیک مولکولی- پست الکترونیکی:farzanehtafvizi54@gmail.com
 • دکتر سعید ذاکر بستان آباد- دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند – گروه بیوتکنولوژی- باکتریولوژیست و مولکولار بیولوژیست- پست الکترونیکی: saeodzaker20@yahoo.com
 • دکتر یوسف شفتی-دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران-ژنتیست و متخصص اطفال-پست الکترونیکی: dr.yshafagh@yahoo.com
 • دکتر مهدی شکرابی- دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران – گروه ایمونولوژی - ایمونولوژیست- پست الکترونیکی:m_shekarabi@yahoo.com
 • دکتر بهرام کاظمی - استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - گروه انگل شناسی - بیوتکنولوژیست - پست الکترونیکی: bahram_14@yahoo.com
 • دکتر رضا میرنژاد – استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)،مرکز تحقیقات بیولوژی مولکولی-باکتریولوژیست پزشکی - پست الکترونیکی:rmirnejad@yahoo.com


مشاوران تخصصی هیئت تحریریه:

 • دکتر مصطفی قلی بیگدلی - استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران-
 • دکتر محمد تقی خانی – استاد دانشگاه تربیت مدرس – دانشکده پزشکی، گروه بیوشیمی بالینی - کلینیکال بیوشیمیست
 • دکتر جمشید حاجتی-استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران - دانشکده پزشکی- گروه ایمنولوژی، ایمنولوژیست
 • دکتر احمد مجد - استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال – دانشکده علوم-گروه بیولوژی
 • دکتر پروین حیدریه - استادیار باکتری شناسی پزشکی - دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی البرز
 • دکتر پروین خدارحمی- استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند- گروه بیولوژی سلولی و مولکولی - فیزیولوژیست
 • دکتر عبدالحسین روح الامینی - استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران - دانشکده داروسازی- فارماکولوژیست
 • دکتر کامبیز کامیاب حصاری - استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران - دانشکده پزشکی - درماتوپاتولوژیست
 • دکتر فروزان کریمی-دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-دانشکده پزشکی- گروه ایمنولوژی، ایمنولوژیست
 • دکتر محمد کریم رحیمی -دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی- دانشکده پزشکی
 • دکتر عبدالرزاق هاشمی شهرکی - استادیار انستیتو پاستور ایران - مولکولار مایکو باکتریولوژیست
 • دکتر سعید آبرون - دانشیار دانشگاه تربیت مدرس - هماتولوزیست و متخصص سلول های بنیادی
 • دکتر محمد حسین صنعتی - استاد پژوهشگاه ملی زنتیک - متخصص ژنتیک
 • دکتر مجید صفا - استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران - هماتولوژیست
 • دکتر رامتین حدیقی - دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران - پارازیتولوژیست
 • دکتر علیرضا ایرانبخش - استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار - بیولوژیست
 • دکتر جواد بهار آرا - استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد - بیولوژیست
 • دکتر منصور بیات - دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات - مایکولوژیست
 • دکتر محمد ضعیفی زاده - استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل- متخصص ژنتیک مولکولی
 • دکتر سینا میرزا احمدی -استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان- متخصص ژنتیک مولکولی

نشانی مطلب در وبگاه مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی - مولکولی:
http://ncmbjpiau.ir/find.php?item=1.41.12.fa
برگشت به اصل مطلب