مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی - مولکولی- اخبار نشریه
آماده شدن نخستین پیش شماره مجله.

حذف تصاویر و رنگ‌ها

به لطف پروردگار نخستین پیش شماره مجله بزودی آماده چاپ خواهد شد. منتظر دریافت مقالات شما برای بررسی و چاپ در شماره های بعدی هستیم... .
چنانکه در دیگر صفحات پایگاه هم ملاحظه نموده اید برای ارسال مقالات می توانید از طریق همین پایگاه - پس از عضویت - مقاله ارسال کنید

نشانی مطلب در وبگاه مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی - مولکولی:
http://ncmbjpiau.ir/find.php?item=1.43.17.fa
برگشت به اصل مطلب