مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی - مولکولی- اخبار نشریه
اختصاص یک شماره از مجله به مقالات مربوط به COVID-۱۹

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/5/7 | 
با توجه به شرایط موجود در جهان و پاندمی( دنیاگیری) ویروس COVID-۱۹ این مجله در نظر دارد یافته ها و تحقیقات محققان گرامی را در یک شماره از این فصلنامه به صورت دوزبانه به چاپ برساند. لذا از تمامی محققان دعوت به عمل می آورد مقالات خود را به این مجله ارسال نمایند.
نشانی مطلب در وبگاه مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی - مولکولی:
http://ncmbjpiau.ir/find-1.43.44.fa.html
برگشت به اصل مطلب