مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی - مولکولی- راهنمای نگارش مقاله
شیوه صحیح درج وابستگی سازمانی (Affiliation) در مقالات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/6/10 | 
گروه آموزشی، دانشکده یا مرکز تحقیقاتی، دانشگاه، شهر، کشور
نشانی مطلب در وبگاه مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی - مولکولی:
http://ncmbjpiau.ir/find.php?item=1.48.56.fa
برگشت به اصل مطلب