مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی - مولکولی- اطلاعات ثبت نام
هزینه ارسال مقاله

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/9/3 | 
از تاریخ ۲۰آبان ماه ۱۴۰۰ ارسال مقاله به این مجله شامل هزینه است.
هزینه در زمان دریافت مقاله ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال
هزینه پذیرش شده ۳/۵۰۰/۰۰۰ ریال
نشانی مطلب در وبگاه مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی - مولکولی:
http://ncmbjpiau.ir/find-1.54.60.fa.html
برگشت به اصل مطلب