مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی - مولکولی- اطلاعیه 2
چاپ مقاله در مجلات مورد تائید جهت اکتساب نمره پایان نامه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نشانی مطلب در وبگاه مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی - مولکولی:
http://ncmbjpiau.ir/find.php?item=1.69.28.fa
برگشت به اصل مطلب