مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی - مولکولی- سپاسگزاری
سپاسگزاری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/10/21 | 
درج قسمت سپاسگزاری در مقالاتی که حامی مالی و معنوی داشته اند الزامی است.
مانند نمونه:
سپاسگزاری
 این پروژه تحقیقاتی  در مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون ایران انجام گردیده است و از مؤسسه عالی طب انتقال خون نهایت قدردانی و سپاس را داریم.

یا

سپاسگزاری
نویسندگان مقاله بدین­وسیله مراتب تشکر و قدردانی خود را از مسئولین محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد -- جهت فراهم آوردن امکانات پژوهشی برای انجام این تحقیق ابراز می­ دارند.
نشانی مطلب در وبگاه مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی - مولکولی:
http://ncmbjpiau.ir/find-1.138.70.fa.html
برگشت به اصل مطلب