مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی - مولکولی- هزینه ارسال مقاله
هزینه ارسال مقاله

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/9/20 | 
از تاریخ ۲۰آبان ماه ۱۴۰۰ ارسال مقاله به این مجله شامل هزینه است.
هزینه در زمان دریافت مقاله ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال
هزینه پذیرش شده ۳/۵۰۰/۰۰۰ ریال
شماره کارت: ۵۰۲۹۰۸۷۰۰۱۵۶۶۶۷۱
بانک توسعه تعاون به نام دانشگاه آزاد اسلامی
و یا شماره شبا و حساب ذیل:

IR ۷۹۰۲۲۰۱۷۲۰۰۳۱۶۵۰۷۱۵۴۲۰۰۱
۱۷۲۰.۳۱۶.۵۰۷۱۵۴۲.۱
به نام دانشگاه آزاد اسلامی  لطفا بعد از واریز ، تصویر فیش را به ایمیل مجله ارسال نمایید (لازم به ذکر است در صورتی که مقاله از طرف داوران محترم مردود اعلام شود مبلغ ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال اولیه قابل بازگشت به مولف نمی‌باشد).
نشانی مطلب در وبگاه مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی - مولکولی:
http://ncmbjpiau.ir/find-1.133.66.fa.html
برگشت به اصل مطلب