مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی - مولکولی- اطلاعات نشریه
چاپ مقاله در مجلات مورد تائید جهت اکتساب نمره پایان نامه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

چاپ مقاله در مجلات مورد تائید جهت اکتساب نمره پایان نامه

نشانی مطلب در وبگاه مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی - مولکولی:
http://ncmbjpiau.ir/find.php?item=1.39.26.fa
برگشت به اصل مطلب