مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی - مولکولی- اخبار نشریه
شروع فعالیت دوازدهمین سال انتشار

حذف تصاویر و رنگ‌ها

به لطف الهی و توجه محققین کشور مجله توانسته مورد رضایت محققین و پژوهشگران قرار گیرد و وارد دوازدهمین سال انتشار گردد. از همه محققین تقاضا داریم هرگونه پیشنهادی را ارسال نمایند. ممنون
مدیر مسئول

نشانی مطلب در وبگاه مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی - مولکولی:
http://ncmbjpiau.ir/find-1.43.17.fa.html
برگشت به اصل مطلب