Journal archive for Google Scholar Robot!

New Cellular and Molecular Biotechnology Journal

مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی - مولکولیVolume 13, Number 52 (2023-9)


Introduction of miR-200c as an attenuator of PD-L1 expression in breast cancer cell lines
معرفی miR-200c به عنوان کاهنده بیان PD-L1 در رده های سلولی سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

System biology analysis of Rheumatoid Arthritis and evaluation of the IL-6 and IL-6R genes expression in treated patients
آنالیز سیستم بیولوژی آرتریت روماتویید و بررسی میزان بیان ژن IL-6 و گیرنده آن در سرم افراد تحت درمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Investigation of AKR1C3 protein inhibition mechanism and design of new inhibitors
مکانیسم مهاری پروتئین AKR1C3 و طراحی نوین مهارکننده‌ها در بیماری‌های سرطان و التهابی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Evaluation of regulatory T cells (CD4 + / FOXP3 +) and expression of indoleamine 2 and 3 dioxygenase in acute leukemia by flow cytometry and Real Time PCR
بررسی سلول‌های T تنظیم‌کننده (CD4+/FOXP3+) و میزان بیان ایندولامین 2 و3 دی اکسیژناز در لوسمی حاد لنفوئیدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Relationship between serum leptin and insulin resistance among obese Iranian women
رابطه لپتین سرم و مقاومت به انسولین در زنان چاق ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

The effect of silver nanoparticles synthesized from hydroalcoholic extract of Digitalis nervosa on breast cancer cell line MCF7
تاثیرنانوذرات نقره سنتزشده ازعصاره هیدروالکلی گیاه انگشتانه (Digitalis nevrosa ) بر رده سلولی سرطان پستان MCF-7
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Evaluation of the effect of nanocomposites based on magnetic nanoparticles on wound healing
ارزیابی تاثیر نانوکامپوزیت مبتنی بر نانوذرات مغناطیسی در ترمیم زخم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Quantitative and qualitative determination of the leaf and seed alcoholic extract of Peganum harmala and the evaluation of antioxidant properties of the extract
اندازه گیری کمّی و کیفی عصاره الکی برگ و دانه گیاه اسپند و ارزیابی خواص آنتی‌اکسیدانی عصاره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Volume 13, Number 51 (2023-6)


Evaluation of 4 weeks of swim training and supplemented herniarin on lipid profile in a diabetic animal model with streptozotocin
بررسی ۴ هفته تمرین شنا و هرنیارین بر پروفایل لیپیدی در مدل حیوانی دیابتی با استرپتوزوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

آنالیز مقایسه‌ای ترانسکریپتوم و شناسایی ژن‌های کلیدی مقاومت به کم‌آبی در ریشه گندم (Triticum aestivum L.) تلقیح‌شده با میکوریزا آربوسکولار (Funneliformis mosseae)
آنالیز مقایسه‌ای ترانسکریپتوم و شناسایی ژن‌های کلیدی مقاومت به کم‌آبی در ریشه گندم (Triticum aestivum L.) تلقیح‌شده با میکوریزا آربوسکولار (Funneliformis mosseae)
| [Abstract-FA] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اثر درمانی رادیوتراپی بر روی سلول سرطان پانکراس در ترکیب با هایپرترمیا و نانو صفحه اکسید گرافن
بررسی اثر درمانی رادیوتراپی بر روی سلول سرطان پانکراس در ترکیب با هایپرترمیا و نانو صفحه اکسید گرافن
| [Abstract-FA] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the molecular mechanism of Bio denitrification by thiobacillus denitrificans in the presence of metal nanostructure in bioreactor
بررسی مکانیسم مولکولی نیترات‌زدایی زیستی توسط تیوباسیلوس دنیتریفیکانس در حضور نانوساختار فلزی در بیوراکتور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

یوسنتز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره آبی گیاه علف چشمه (Nasturtium officinale) و بررسی تاثیر آپاپتوتیک برسلول های سرطان سینه (MCF-7)
یوسنتز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره آبی گیاه علف چشمه (Nasturtium officinale) و بررسی تاثیر آپاپتوتیک برسلول های سرطان سینه (MCF-7)
| [Abstract-FA] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Screening of lactic acid bacteria as suitable human probiotics isolated from ‌Azerbaijan dairy products
غربال گری لاکتیک اسید باکتری ها به عنوان پروبیوتیک‌های مناسب انسانی از محصولات لبنی آذربایجان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In vitro evaluation of the inhibitory effect of prodigiosin pigment from Serratia marsecsenes on Trichomonas vaginalis
ارزیابی اثر مهاری رنگدانه‌ی پرودیجیوسین حاصل از باکتری سراشیا مارسسنس بر روی انگل تریکوموناس واژینالیس در شرایط برون تنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative study of UV protection of pigments of Aspergillus oryzae and Aspergillus flavus
مطالعه مقایسه‌ای توان محافظتی رنگدانه‌های قارچ آسپرژیلوس فلاووس و آسپرژیلوس اورایزا در برابر اشعه ماوراء بنفش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 50 (2023-3)


Green biosynthesis of silver nanoparticles by freshwater cyanobacteria Nostoc spp. and evaluation of its antimicrobial activity
بیوسنتز سبز نانوذرات نقره تولید شده توسط یک سیانوباکتری جنس Nostoc spp. آب شیرین و ارزیابی فعالیت ضد میکروبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Lactobacillus acidophilus probiotic effect on the il10 gene expression in Zebrafish infected with E. coli O157:H7
بررسی تأثیر پروبیوتیک لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس بر بیان ژن سیتوکین IL-10 در ماهی زبرا آلوده بهH7 :E. coli O157
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Trans Differentiation of Human Dental Pulp Stem Cells into Dopaminergic neurons via Neurosphere Pulp Stem Cells into Dopaminergic neurons
تمایز سلول‌های بنیادی مشتق از پالپ دندان انسانی با استفاده از نوروسفر به نورون‌های دوپامینرژیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of antioxidant properties of essential oil of two different species of safflower in natural and agricultural habitat of North Khorasan
بررسی خواص آنتی اکسیدان اسانس دو گونه مختلف گیاه دارویی مرزه در رویشگاه طبیعی و زراعی خراسان شمالی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Exosomes Extracted from AGS Cells Treated with Nano Coumarin Effect on the Induction of the External Apoptotic Pathway in Drug-Resistant Gastric Cancer Cells
ارزیابی اثر اگزوزوم‌های استخراج شده از سلول‌های AGS تیمار شده با نانوکومارین بر القا مسیر خارجی آپوپتوز در سلول‌‌های سرطانی معده مقاوم به دارو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of immune responses of enterotoxemia vaccine in Kermani sheep and goats
مطالعه پاسخ های ایمنی واکسن آنتروتوکسمی در گوسفند و بز کرمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimization of Biodenitrification Using Aluminum and Calcium Based Graphene Nanostructures in Bioreactor
بهینه سازی نیترات زدایی زیستی با بهره‌گیری از نانوساختارهای گرافنی پایه آلومینیوم و کلسیم در بیوراکتور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of a recombinant immunotoxin containing ricin toxin on the expression of apoptotic genes BAX and BCL-2 in colorectal and breast cancer cell lines
بررسی تأثیر ایمونوتوکسین نوترکیب حاوی سم ریسین بر روی بیان ژن‌های آپوپتوزی BAX و BCL-2 در رده‌های سلولی سرطان کلورکتال و پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Polymer nanoparticles as a useful tool for controlled and targeted release of anticancer drugs: A review article
نانوذرات پلیمری به عنوان ابزاری سودمند جهت رهایش کنترل شده و هدفمند داروهای ضد سرطان: یک مقاله مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 49 (2022-12)


Molecular characterization of Mycobacterium tuberculosis isolates resistance to first and second line drug on gene effect in the Clinical samples from suspected patients to Tuberculosis
شناسایی مولکولی سوش مایکوباکتریوم توبرکلوزیس مقاوم به دارو های رده اول و دوم دارویی بر روی ژن های مرتبط در نمونه های بالینی جدا شده از بیماران مشکوک به سل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the effect of microgravity and light spectrum on the antioxidant enzymes activity, elements and photosynthetic pigments of Physalis alkekengi in vitro.
بررسی اثر ریز گرانش و طیف های نوری بر روی فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی، عناصر و رنگیزه های فتوسنتزی گیاه عروسک پشت پرده (.Physalis alkekengi L) در شرایط درون شیشه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of cultivable actinobacterial diversity in Sahoulan Cave and evaluation of their antimicrobial activity
مطالعه تنوع اکتینوباکترهای قابل کشت در غار سهولان مهاباد و ارزیابی فعالیت ضدمیکروبی جدایه‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of cytotoxicity of calcium hydroxide, sodium fluoride and their mixture in order to introduce the best combination for use in root canal treatment
بررسی سمیت سلولی ماده هیدروکساید کلسیم، سدیم فلوراید و مخلوط آنها بر رده سلولیL929 به روش MTT
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

phytochemical evaluation, antimicrobial and inhibitory effects of Ginger extract on amyloid Nano–fibril production in order to evaluate its application potential against inflammatory and Alzheimer's disease
بررسی خواص فیتوشیمیایی، اثرات ضد میکروبی و مهاری عصاره زنجبیل بر تولید نانو رشته‌های آمیلوئیدی به منظور ارزیابی پتانسیل کاربردی آن علیه بیماری‌های التهابی و آلزایمر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of rhamnosyl transferase enzyme expression in the bio surfactant production pathway of Pseudomonas aeruginosa bacteria in the presence of SDS-based iron nanostructure
بررسی بیان آنزیم رامنوزیل ‌ترانسفراز در مسیر تولید بیوسورفکتانت باکتری سودوموناس آئروژینوزا درحضور نانوساختار آهن برپایه SDS
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of PVA / GT / Fe3O4 nanocomposite for targeted delivery of HCQ drug
بررسی نانوکامپوزیت پلی وینیل الکل/کتیرا/Fe3O4 (PVA/GT/Fe3O4) جهت انتقال هدفمند داروی هیدروکسی کلروکین (HCQ)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An overview of the health benefits of kombucha nutritional compounds and metabolites
مروری بر فواید ترکیبات و متابولیت های تغذیه ای کامبوچا برای سلامتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 48 (2022-10)


Isolation of Lactobacillus spp from cheese and their microencapsulation to increase shelf life
جداسازی لاکتوباسیل‌های پروبیوتیک از پنیر سنتی و میکروکپسولاسیون آن‌ها جهت افزایش ماندگاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the effect of ionic liquids based on amino acid on the expression of pathogenic genes of Enterococcus faecalis strains isolated from the mouth
بررسی تأثیر مایعات یونی بر پایه اسید آمینه بر بیان ژن‌های بیماری‌زای سویه‌های انتروکوکوس فکالیس جدا شده از دهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Distinctive analysis of qualitative traits of hazelnut germplasm in Northwestern Iran using ATG start codon region genetic marker(SCoT)
تحلیل انطباق پذیری تنوع ژرم پلاسم فندق شمالغرب ایران بر اساس صفات کیفی و نشانگر ژنتیکی ناحیه کدون آغاز ATG (SCoT)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر عصاره جلبک سارگاسوم ایلیسیفولیوم بر میزان بیان ژن TGFβ1و VEGFAدر خلال ترمیم زخم خطی پوستی در رت
تأثیر عصاره جلبک سارگاسوم ایلیسیفولیوم بر میزان بیان ژن TGFβ1و VEGFAدر خلال ترمیم زخم خطی پوستی در رت
| [Abstract-FA] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Extracting the creatininease enzyme and investigating the effect of different concentrations of gold nanoparticles on the enzyme activity
استخراج آنزیم کراتینیناز و بررسی اثر غلظت های مختلف نانوذرات طلا بر فعالیت آنزیم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی‌ مقاومت آنتی‌بیوتیکی و فراوانی‌ژن‌ sea در استافیلوکوکوس‌اورئوس‌های‌جداسازی‌شده از منابع کلینیکی در شهرکرج
بررسی‌ مقاومت آنتی‌بیوتیکی و فراوانی‌ژن‌ sea در استافیلوکوکوس‌اورئوس‌های‌جداسازی‌شده از منابع کلینیکی در شهرکرج
| [Abstract-FA] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the effect of carbon-based nanocomposites containing Trachyspermum on gtf gene expression in Streptococcus mutans
ارزیابی تأثیر نانوکامپوزیت‌ مبتنی بر کربن‌کوانتوم‌دات حاوی زنیان بر بیان ژن gtf در استرپتوکوکوس موتانس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Simulation and comparison of the tertiary structure of spike protein belong SARS-CoV-2, Bat-SL-CoVZC21, PCoV_GX-P4L, and identification the hotspot amino acids in the trimeric structure of protein
شبیه سازی و مقایسه ساختار سوم پروتئین اسپایک SARS-CoV-2 ، Bat-SL-CoVZC21، PCoV_GX-P4L و شناسایی اسیدهای آمینه هات اسپات در ایجاد ساختار تریمر پروتئین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 47 (2022-7)


Comparison of the effects of functionalized MNPs by mesoporous silica and L-lysine (NH2-Si@Fe3O4) on structural changes of egg white lysozyme protein (HEWL)
مقایسه اثرهای MNPs عاملدار شده با سیلیکای مزوپور و L-لیزین (NH2-Si@Fe3O4) بر تغییرهای ساختاری پروتئین لیزوزیم سفیده تخم مرغ (HEWL)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detection of Virulence Factors in Avian Pathogenic Escherichia coli Isolates from Poultry with Colibacillosis in Ilam City
شناسایی فاکتور‌های حدت جدایه‌های اشریشیاکلی بیماریزای پرندگان از طیور مبتلا به کلی‌باسیلوز در شهرستان ایلام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of Ganoderma lucidum reishi in herbal supplements by PCR using markers of ribosomal internal transcribed spacer (ITS) region
شناسایی داروهای مکمل گانودرما لوسیدوم به روش PCR با استفاده از مارکرهای نواحی فاصله ساز داخلی ریبوزومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the effect of zinc on the physiological stress process of spinach
بررسی اثر عنصر روی بر فرآیند تنش فیزیولوژیک گیاه اسفناج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of biomarker value of SLC1A2 gene in tissue samples of patients with glioblastoma multiforme
بررسی ارزش بیومارکری ژن SLC1A2در نمونه های بافت بیماران مبتلا به گلیوبلاستوما مولتی فرم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimization of Penicillium halotolerans cellulase and lipase and pectinase production using Taguchi method
بهینه سازی تولید آنزیم های سلولاز و لیپاز و پکتیناز (Penicillium halotolerans) با استفاده از روش تاگوچی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Genotyping of Brucella bacteria isolated from samples of patients suspected of brucellosis by technique PCR-RFLP in Tehran(2017-2020)
عنوان مقاله: ژنوتایپینگ باکتری گونه های باکتری بروسلا جدا شده از نمونه های بیماران مشکوک به تب مالت با تکنیک PCR-RFLPدر تهران 1399-1396
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antimicrobial peptides and their heterologous production in plant systems
پپتیدهای ضدمیکروبی و تولید هترولوگوس آن‌ها در سیستم‌های گیاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 46 (2022-3)


Evaluation of YKL39 target gene expression and its miR in the tissues of glioblastoma multiforme patients
بررسی بیان ژن YKL39 هدف و miR آن در بافت بیماران گلیوبلاستومامولتی فرم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of human cellular response on cyclic RGD peptide immobilized on silicon surfaces via click chemistry
بررسی اثر پاسخ سلولی انسانی بر روی پپتید حلقوی RGD تثبیت شده بطور کوالانسی بر روی سطح سیلیکون بروش کلیک شیمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Inhibitory role of formate dehydrogenase enzyme in the growth of BL21 industrial bacteria
نقش مهاری آنزیم فورمات دهیدروژناز در رشد باکتری صنعتی BL21
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the prevalence antibiotic resistance pattern of bacteria isolated from urinary tract infection in Savadkuh city from the beginning of April 2020 to the end of September 2020
بررسی شیوع و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری‌های جدا شده از عفونت دستگاه ادراری در شهرستان سوادکوه از ابتدای فروردین 1399 تا پایان شهریور 1399
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of silver nanoparticles on the viability of normal skin cells (MHFB-1)
تاثیر نانوذرات نقره بر قدرت زنده مانی سلول‌های نرمال پوست (MHFB-1)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Allergic Effects of Aqueous Extract of Fennel on Wheat Grass Germination Factors
اثرات دگرآسیبی میکروبی عصاره آبی گیاه دارویی رازیانه بر فاکتورهای جوانه زنی چمن گندمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cloning, Expression and Purification of the Outer Membrane of Tir Protein from E.coli O157: H7 and Evaluation its Structure
همسانه سازی، بیان و تخلیص بخش خارج غشایی پروتئین Tir از باکتری E.coli O157:H7 و ارزیابی ساختاری آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An overview of bioterrorism and its association with the emerging coronavirus
مروری بر بیوتروریسم و ارتباط آن با ویروس کرونای نوظهور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 45 (2021-11)


Optimization of light chain production of human enterokinase enzyme for use in the pharmaceutical industry
بهینه سازی تولید زنجیره سبک آنزیم انتروکیناز انسانی به منظور استفاده در صنایع دارویی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Synthesis and study of cellular and physicochemical properties of nanoliposomes containing aqueous extract of Hedera Helix
سنتز و بررسی ویژگی های سلولی و فیزیکوشیمیایی نانولیپوزوم های حاوی عصاره‌ی آبی Hedera Helix
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Polymerase Chain Reaction (PCR) technique for rapid detection of Cytomegalovirus in idiopathic abortions
تکنیک واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) برای تشخیص سریع سیتومگالوویروس در سقط های ایدیوپاتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of salinity stress levels on some Growth parameters, Mineral ion concentration, Osmolytes, Non-enzymatic antioxidants and phenylalanine ammonialyase activity in three genotypes of (Chenopodium quinoa Willd)
تاثیر سطوح تنش شوری بر برخی پارامترهای رشد، غلظت یون‌های معدنی، اسمولیت‌ها،آنتی اکسیدان‌های غیرآنزیمی و فعالیت آنزیم فنیل‌آلانین‌آمونیالیاز در سه ژنوتیپ کینوا (Chenopodium quinoa Willd)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the cytotoxicity of antagonist actinomycetes on colorectal cancer cell line
بررسی اثر سمیت سلولی سویه های اکتینومیستی انتاگونیست بر روی رده سلولی سرطان کلورکتال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the antibiotic resistant pattern and detecting the presence of class 1 integron genes among Klebsiella pneumoniae isolated from urine samples in Alborz province
بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی و حضور ژنهای اینتگرون کلاس 1 در جدایه های کلبسیلا پنومونیه به دست آمده از نمونه های ادرار در استان البرز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A survey of evolutionary changes of fatty acids and storage proteins in three Brassica species by comparative genomics method
بررسی تغییرهای تکاملی اسیدهای چرب و پروتئین‌های ذخیره‌ای در سه گونه Brassica با روش ژنومیکس مقایسه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review of Strategies Based on the Effectiveness of Nanoparticles in the Detection, Prevention and Treatment of Covid 19
مروری بر راهبردهای مبتنی بر اثربخشی نانو ذرات در تشخیص، پیشگیری و درمان کووید 19
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 44 (2021-9)


Design of Eukaryotic Vector Harboring L1-E7 Polyepitope Fusion Construct of High Risk Human Papillomaviruses
طراحی و تهیه وکتور یوکاریوتی حامل ساختار فیوژن پلی اپی توپی L1-E7 ویروسهای پاپیلومای انسانی پر خطر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی حضور ژن تنظیم کننده فرعی (agr) در ایزوله‌های استافیلوکوکوس اورئوس حساس و مقاوم به متی‌سیلین (mecA ) جدا شده از نمونه های بالینی بجنورد، شمال شرق ایران
بررسی حضور ژن تنظیم کننده فرعی (agr) در ایزوله‌های استافیلوکوکوس اورئوس حساس و مقاوم به متی‌سیلین (mecA ) جدا شده از نمونه های بالینی بجنورد، شمال شرق ایران
| [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Immunological Evaluation of HIV-1 Nef-MPER-V3 Harboring IMT-P8 Penetrating Peptide in BALB/c Mice
بررسی ایمنی زایی Nef-MPER-V3 ویروس HIV-1 واجد پروتئین نفوذ کننده IMT-P8 در موش BALB/c
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A new therapeutic approach for the treatment of breast cancer using synthesis of liposomes containing silybinin and their characterization
رویکرد درمانی نوین جهت درمان سرطان پستان با استفاده از سنتز لیپوزوم‌های حاوی سیلیبینین و مشخصه یابی آنها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of antibacterial effect of methanolic extract of Verbascum thapsus L. Ecotypes in North Khorasan against of Escherichia coli, Bacillus cereus and Staphylococcus aureus in vitro
بررسی اثر ضد باکتریایی عصاره متانولی گیاه گل ماهور thapsus L .) (Verbascum اکوتیپ های خراسان شمالی بر باکتری های اشریشیاکلی ، باسیلوس سرئوس و استافیلوکوکوس اورئوس در شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of phenazine pigment of Pseudomonas aeruginosa isolates to prepare colored paper and candle
کاربرد پیگمان فنازین ایزوله‌های سودوموناس آئروجینوزا برای تهیه کاغذ و شمع رنگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of spring and autumn Artemisia aucheri extracts in in inhibition of HSV- 1 virus replication
مقایسه دو عصاره آبی بهاره و پاییزه آرتمیزیا اوشری در مهار تکثیر ویروس 1HSV-
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

PCR Detection of Herpes Simplex Virus 2 in Idiopathic Abortions
ارزیابی مولکولی هرپس سیمپلکس ویروس 2 در سقط های ایدیوپاتیک به روش PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 43 (2021-7)


Cloning, expression and purification of vibrioblock proteins as candidates for cholera
کلون، بیان و خالص سازی پروتئین ویبریوبلاک به عنوان کاندیدبر علیه وبا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Overexpression of B7-H4 gene in gastric cancer as a potential diagnostic biomarker
افزایش بیان ژنB7-H4 درسرطان معده و نقش آن بعنوان یک بیومارکر بالقوه تشخیصی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cloning and Expression of the Recombinant HPV16/18 L1-L2-E7 Polypeptide in Bacterial Expression System
کلونینگ و بیان پلی پپتید نوترکیب HPV16 / 18 L1-L2-E7 در سیستم بیانی باکتری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The importance of ErbB signaling pathway in identifying biomarkers influencing the development of coronary artery disease: an in-silico study
اهمیت مسیر سیگنالینگ ErbB در شناسایی بیومارکرهای تأثیرگذار بر توسعه بیماری عروق کرونری: یک مطالعه in-silico
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of nanoniosomal formulation containing doxorubicin effect on ovarian cancer cell line (OVCAR-3 cell line)
بررسی اثر فرمولاسیون نانو نیوزومی حاوی داکسوروبیسین بر روی سلول‌های سرطانی تخمدان (رده‌ی OVCAR-3
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Recombinant Production of metalloproteinase domain of Ecarin as the main activator of prothrombin
تولید دمین نوترکیب متالوپروتئیناز ایکارین به عنوان فعال کننده اصلی پروترومبین در سلول HEK293
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of anti-candida effects of aqueous, ethanolic extracts and essential oil of E. angustifolia with fluconazole on the growth of clinical strains of Candida
مقایسه اثرات ضد کاندیدایی عصاره های آبی و اتانولی و اسانس گیاه سرخارگل (Echinacea angustifolia ) با داروی فلوکونازول بر رشد سویه های کلینیکی قارچ کاندیدا آلبیکنس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A review of the correlation between anxiety and the prevalence of Covid 19
مروری بر همبستگی بین اضطراب و شیوع کووید 19
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 42 (2021-3)


An review of Covid- 19 and the consequences of its emergence
اپیدمیک و تبعات ظهور کووید-19
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Heterologous Expression, Purification and Determination of Activity of new Carboxypepetidase from Cohnella Ao1
بیان هترولوگ، خالص سازی و سنجش فعالیت آنزیم کربوکسی پپتیداز نوترکیب جدید از باکتری کوهنلا A01
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

PCR and cloning of the lcs chimeric gene in pcDNA3.1 vector and its expression in the cell line
تکثیر و همسانه سازی ژن سه قسمتی lsc در وکتور pcDNA3.1 و بررسی بیان آن در لاین سلولی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Synthesis, study and characterization of nano niosomal system containing Glycrrizha glabra extract in order to improve its therapeutic effects
تولید، بررسی و مشخصه‌یابی نانو سامانه‌ نیوزومی حاوی عصاره‌ شیرین‌بیان به‌منظور بهبود خواص درمانی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The assessment of ready-prepared food contamination of staphilococcus aureus and parasite eggs in Islamshahr
بررسی آلودگی استافیلوکوکوس اورئوس و تخم انگل در غذاهای آماده به مصرف در اسلامشهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Dietary supplement based on microalgae, as a new therapeutic approach in the future
مکمل غذایی برپایه ریزجلبک ها، به عنوان رویکرد درمانی نوین در آینده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the effectiveness of various drugs in the treatment of COVID-19
بررسی اثربخشی داروهای مختلف در درمان COVID-19
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation and identification of Nocardia species from bronchial lavage and sputum specimens of patients suspected of Nocardiasis using molecular method based on PCR sequence in Khuzestan province
جداسازی و شناسایی گونه ‌های نوکاردیا از نمونه های شست وشوی برونش و خلط بیماران مشکوک به نوکاردیازیس با استفاده از روش مولکولی مبتنی بر توالی PCR در استان خوزستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 41 (2020-11)


A review of the epidemiology and clinical signs of SARS-COV-2
مروری بر اپیدمیولوژی و علایم بالینی SARS-COV-2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

therapies approach based on metabolism of cancer stem cells
روش های درمانی مبتنی برنقش و متابولیسم سلول های بنیادی سرطان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of silver nanoparticles on mecA gene expression in methicillin-resistant samples of Staphylococcus aureus
بررسی اثر نانوذرات نقره بر روی بیان ژن mecA در نمونه های مقاوم به متی سیلین باکتری استافیلوکوکوس اورئوس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The therapeutic effect of adding probiotics to standard asthma treatment in children with mild to moderate asthma
بررسی اثر درمانی افزودن پروبیوتیک ها به درمان استاندارد آسم درکودکان مبتلا به آسم خفیف تا متوسط
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Antimicrobial Compounds Produced By Exiguobacterium Acetylicum and Analysis of its Supernatant By GC/MS Method
ارزیابی ترکیبات ضد میکروبی تولید شده توسط اگزیگوباکتریوم استیلیکوم و تحلیل مایع رویی کشت با استفاده از GC/MS
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Increasing the stability of keratin protein solubility in aqueous solutions using the chemical structure modification by alkylation and sulfitolysis methods
افزایش پایداری کراتین استخراج شده از پر در محلو‌ل‌های آبی با استفاده از روش‌های اصلاح ساختار شیمیایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Molecular Mechanisms in Inhibiting the Function of Spike, Main Protease and Papain Like Protease in Coronavirus Using Simulation and Docking
بررسی مکانیسم های مهاری پروتئین های Spike، Protease اصلی و Papain like protease در کرونا ویروس با استفاده از شبیه سازی و داکینگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Probable origin of Covid-19 virus
منشاء احتمالی ویروس کووید-19
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 40 (2020-8)


Association of rs737008 in PRM1 and rs4780356 in PRM2 Polymorphisms with Idiopathic Infertility in Iranian men
ارتباط پلی مورفیسم های rs737008 در ژن PRM1 و rs4780356 در ژن PRM2 با ناباروری ادیوپاتیک مردان ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Silymarin on Blood Glucose and Hnf1a Gene Expression in Streptozotocin-Induced Diabetic Male Wistar Rats
تأثیر سیلی‌مارین بر قند خون و بیان ژن Hnf1a در رت های نر ویستار دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Anti–diabetic and Liver protective Effects of Kombucha syrup on Streptozotocin induced male wistar mice
بررسی اثرات ضد‌دیابتی و محافظت‌کبدی شربت کامبوچا در موش‌های نر ویستار دیابتی‌شده با استرپتوزوتوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design and production of a genetically simulant construct for the detection of B. malei and pseudomaleii
طراحی و ساخت سازه شبیه ساز جهت تشخیص باکتری بورخولدریا مالئی و سودومالئی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of aqueous and alcoholic extracts of Eryngium billardieri fruit with metformin in the treatment of type 2 diabetes in male Wistar rats
مقایسه عصاره آبی و الکلی میوه گیاه بوقناق با متفورمین در فرآیند درمان دیابت نوع 2 در موش صحرایی نر نژاد ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

study of comparative effects of harmine and ghrelin agonist on insulin and c-peptide secretion
بررسی مقایسه ای اثر هارمین و آگونیست گرلین بر ترشح انسولین و c - پپتید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Inhibitory effects of ozonated grape seed oil on Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa
بررسی اثر ضد باکتریایی روغن هسته انگور ازونه روی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس و سودوموناس آئروژینوز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Clinical Manifestations and Diagnostic Methods of Covid-19
تظاهرات بالینی و روش های تشخیصی کووید-19
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 39 (2020-6)


Improving the activity and stability of OPH enzyme using DNA Shuffling method
بهبود فعالیت و پایداری آنزیم OPH با استفاده از روش DNA شافلینگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Molecular identification of lactobacilli isolated from traditional cheeses of Bandar Abbas city
شناسایی مولکولی لاکتوباسیل های جدا شده از پنیرهای سنتی شهرستان بندرعباس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Titanium dioxide Nanoparticles Coatings in the extent of their Effectiveness: DNA Interaction
تأثیر نوع پوشش نانوذرات دی اکسید تیتانیوم در میزان اثرگذاری آن‌ها: برهم‌کنش با DNA
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Green synthesis of silica nanoparticles from the horsetail (Equisetum telmateia Ehrh.) plant
سنتز سبز نانوذرات سیلیس از گیاه دم‌اسب (Equisetum telmateia Ehrh.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of GPR83 Gene Expression in AGS Cells Transfected with Pflag-CMV-3-TagD Recombinant Vector
بررسی میزان بیان ژن‌GPR83 سلول‌های AGS ترانسفکت شده با وکتور نوترکیب pFLAG-CMV-3-tagD
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimization of pH and glucose concentration of culture media for enhancement of hyaluronic acid production by Streptococcus equisimilis group C and G
بهینه سازی pH و غلظت گلوکز محیط کشت جهت افزایش تولید هیالورونیک‌اسید توسط سویه‌های Streptococcus equisimilis گروه‌های Cو G
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the effect of solvent and extraction method on the amount of phenolic compounds and the antioxidant activity of flax (Linum usitatissimum L.) oil seed
بررسی اثر حلال و روش استخراج بر مقدار ترکیبات فنولی و اثر آنتی اکسیدانی روغن دانه کتان Linum usitatissimum L.))
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The phylogeny of Escherichia coli isolates involved in Colibacillosis and cellucitis in broiler chickens in shahrebabak by Multiplex PCR Technique
فیلوژنی جدایه‌های اشریشیا‌کلی مؤثر در موارد کلی‌باسیلوز و سلولیت طیور گوشتی درشهربابک به‌روش Multiplex PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 38 (2020-3)


Identification of 3 Virulence Factors kpsMTII, iucD‚ usp in Urinary Tract Infection E. coli by Multiplex-PCR
شناسایی همزمان 3 فاکتور ویرولانس kpsMTII، iucD و usp در اشریشیا کلی ایجاد کننده عفونت دستگاه ادراری با روش Multiplex-PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Silymarin on Neuro D1 Gene Expression and Blood Glucagon Level in Streptozotocin-Induced Diabetic Rats
تأثیر سیلی مارین بر بیان ژن Neuro D1 و بررسی سطح گلوکاگون خون در رت های دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cytotoxicity of methanol extracts of Ziziphora tenuior.L on Hela cell line by MTT assay
بررسی اثر عصاره متانولی برگ گیاه کاکوتی کوهی Ziziphora tenuior.L بر سلول های هلا با تست MTT
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detection of virulence genes of intimin, hemolysin and shigatoxin in Escherichia coli isolated from Pscittacin
ردیابی ژن های حدت اینتیمین، همولیزین و شیگاتوکسین در اشریشیاکلی جدا شده از طوطی‌سانان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Silymarin on Blood Glucose and Hnf4a Gene Expression in Streptozotocin-Induced Diabetic Male Wistar Rats
تأثیر سیلی ‌مارین بر قند خون و بیان ژن Hnf4a در رت های نر ویستار دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of thyroid hormones on glycosylated hemoglobin and glycosylated albumin in patients with type 1 diabetes and Hashimoto disease and comparison with healthy people.
بررسی تأثیر هورمون‌های تیروئیدی بر هموگلوبین گلیکوزیله و آلبومین گلیکوزیله در بیماران مبتلا به دیابت نوع یک و بیماری هاشیموتو و مقایسه با افراد سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Calcalation of brain and thyroid radiation scattered absorbed dose due to proton therapy of eyes using MCNPX simulation code
محاسبه دوز جذبی از پرتوهای پراکنده مری و تیروئید از پروتون تراپی تومورهای چشم با استفاده از کد شبیه سازی MCNPX
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Progress in Escherichia coli production of recombinant proteins
بهبود تولید پروتئین‌های نوترکیب در باکتری اشرشیاکلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 37 (2019-12)


Study of the frequencies of rs137852579 in Androgen receptor coding gene in patients suffering from prostate cancer and theoretical study of the association of this polymorphism with drug resistance to treatment with enzalutamide
بررسی فراوانی آللی پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی rs137852579 موجود در ژن کد کننده گیرنده آندروژن در بیماران مبتلا به سرطان پروستات و مطالعه نظری ارتباط این پلی مورفیسم با مقاومت دارویی به درمان با داروی انزالوتامید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation and Comparison of Phenolic Compounds and Antioxidant Activity Extract of Several populationof Narcissus sp. From Behbahan city
بررسی و مقایسه ترکیبات فنولی و فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره چند نژادگان گل نرگس (Narcissus sp) از شهرستان بهبهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Biochemical study of type 2 diabetes mellitus with changes in serum levels of, zinc , copper, magnesium and chromium (Zn,CU,Mg,Cr) in human population of Isfahan province
بررسی ارتباط دیابت تیپ 2 با تغییرات سطح سرمی عناصر مس، روی، منیزیم و کروم در جمعیت انسانی استان اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of microbial and physicochemical contaminations of drinking water in Urmia Rural Wells
بررسی میزان آلاینده های میکروبیولوژیکی و فیزیکوشیمیایی آب شرب چاه های روستایی شهرستان ارومیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between HbA1c and microalbuminuria in type II diabetic patients in Isfahan province
بررسی ارتباط بینHbA1c و میکروآلبومینوری در بیماران دیابتی نوع II در استان اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of cytotoxicity effect of Synthetic Pyridopyrimidine derivatives on the cancer vs. normal cell lines
ارزیابی اثر سمیت پیریدوپیریمیدین‌های سنتزی استخلاف‌دار شده بر روی رده‌‌های سلولی نرمال و سرطانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Virulence factors pattern of Escherichia coli strain isolated from endometritis in mares in Chaharmahal and Bakhtiari province
تعیین الگوی فاکتورهای بیماری‌زایی در ایزوله‌های اشریشیاکلی جدا شده از مادیان‌های آلوده به اندومتریوز در استان چهارمحال و بختیاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The association of rs10573247 polymorphism in 3ˈ-UTR of HMGA2 gene with risk of gastric cancer
ارتباط پلی‌مورفیسم rs10573247 در 3ˈ-UTR ژن HMGA2 با خطر ابتلا به سرطان معده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 36 (2019-9)


DNA immunization and viral load in vaccinated trout following experimental infection with infectious pancreatic necrosis virus (IPNV)
ایمنی زایی واکسن ژنتیکی DNA و کاهش بار ویروسی در قزل آلا پس از عفونت تجربی با ویروس نکروز عفونی پانکراس (IPNV)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the relationship between different polymorphisms of vitamin D receptor gene and renal diseases in patients with type 2 diabetes in Khuzestan province
بررسی ارتباط پلی مورفیسم های مختلف ژن گیرنده ویتامین Dبا بیماری های کلیوی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 در استان خوزستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study on the antimicrobial effects of iron oxide nanoparticles synthesized by cytoplasmic extract of lactobacillus fermentum
مطالعه اثرهای ضد میکروبی نانوذرات اکسید آهن سنتز شده توسط عصاره سیتوپلاسمی لاکتوباسیلوس فرمنتوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Leishmania Tropica proliferation in mouse J774A-1 cell line.
مطالعه و بررسی تکثیر لیشمانیا تروپیکا در رده سلولیJ774A-1 موشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Molecular diagnosis of Helicobacter pylori in semen of infertile men
تشخیص مولکولی هلیکوباکتر پیلوری در مایع منی مردان نابارور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Production of silver Nano particle by mesophilic aerobic bacteria isolated from Persian Gulf
تولید نانوذره‌های نقره توسط باکتری‌های هوازی مزوفیل جداسازی شده از آب‌های خلیج فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison and comparison of CD133 gene expression in healthy individuals and people with leukemia
بررسی و مقایسه بیان ژن CD133 در افراد سالم و مبتلایان به سرطان خون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Advances and challenges in recombinant protein expression in Escherichia coli
پیشرفت‌ها و چالش‌های افزایش بیان پروتئین نوترکیب در اشرشیاکلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 35 (2019-6)


Detection of Mycobacterium tuberculosis in synovial fluid from patients with arthritis using PCR
تشخیص مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در مایع مفصلی بیماران مبتلا به ارتریت با استفاده از روش PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of single-nucleotide polymorphism rs141831067 in Dehydrofolate reductase gene on response to methotrexate in patients with prostate cancer
بررسی اثر پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی r‌s141831067 در ژن دی هیدروفولات ردوکتاز بر پاسخ به متوترکسات در مبتلایان به سرطان پروستات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the effect of hydroalcoholic extract of ginger and lemon juice on IL-6 inflammatory factor in thioacetamide treated male rats
بررسی اثر عصاره هیدرو‌الکلی زنجبیل و آب لیمو ترش بر فاکتور التهابیIL‌-6 در موش‌های نر صحرایی تیمار شده با تیواستامید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Study of infertility in female with Staphylococcus aureus infection and its relation with some bacreria superantigens
بررسی ارتباط عفونت استافیلوکوکوس اورئوس با سوپر آنتی ژن های سویه ها در زنان با ناباروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of HLA-DQB2 allele in Patients with Alopecia Areata
بررسی الل HLA-DQB2 در بیماران مبتلا به آلوپسیا آره آتا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of oak wood crude extract on the antioxidant nature of Lentinula edodes fungi
تأثیر عصاره خام چوب بلوط در افزایش خاصیت آنتی‌اکسیدانی قارچ Lentinula edodes
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

dentifying antibiotic resistance genes in clinical isolates of Klebsiella pneumoniae producing IMP-1 and TEM β-lactamase
شناسایی ژن های مولد مقاومت آنتی بیوتیکی در جدایه های بالینی کلبسیلا پنومونیه تولید کننده بتالاکتاماز IMP-1 وTEM
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Chromatin Replication and Epigenome Maintenance
همانندسازی کروماتین و حفظ اپی ژنوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 34 (2019-4)


Investigation of genetic variation of IL-4 receptor rs1801275 in patients with multiple sclerosis in Isfahan
بررسی ارتباط واریانت ژنتیکی rs1801275 گیرنده IL-4 در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس در شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study and detection of ERG11 gene mutation in resistant - drug Candida albicans and relation with Iranian women infertility
مطالعه و شناسایی جهش در ژن ERG11 کاندیدا آلبیکنس مقاوم به دارو و ارتباط آن با ناباروری زنان ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studing the frequency of methicillin-resistant staphylococci by phenotypic and molecular methods among patients in some hospitals of Rasht
بررسی فراوانی استافیلوکوک های مقاوم به متی سیلین در میان بیماران برخی بیمارستان های رشت به روش فنوتیپی و مولکولی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Vincristine loaded niosomes as an effective drug delivery system for lymphoma
وین کریستین نیوزومی، سامانه ای موثر در دارورسانی به سرطان غدد لنفاوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of iron on gene expression Cm APX in salt stress conditions in Sistan melon landraces
اثر مصرف آهن بر بیان ژن Cm APXدر شرایط تنش شوری در توده های خربزه بومی سیستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Synergistic Effect Of Treadmill Exercise And Green Tea Extract On Cutaneous wound Healing In Diabetic Mice
بررسی اثر سینرژیستیکی ورزش تردمیل وعصاره چای سبزدر ترمیم زخم جلدی موش سوری دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of class 1 Integron in prevalence extended-spectrum beta-lactamases of class D (oxa-2 , oxa-10) along with determining antibiotic resistance pattern in Pseudomonas strains isolated from clinical specimens
بررسی نقش اینتگرون کلاس 1 درشیوع ژن های بتالاکتامازی کلاس D ( oxa-2 , oxa-10) همراه با تعیین نوع الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در سویه های سودوموناس جدا شده ازنمونه های بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Preparation and purity determination of radiolabeled taxol and evaluation of its absorption in murine melanoma
تهیه و ارزیابی خلوص تاکسول نشان‌دار و بررسی میزان جذب آن در موش توموری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Expression Optimization and Purification of Glutamate Endopeptidase from halo-thermo tolerant Bacillus licheniformis SL-1
بهینه سازی بیان و تخلیص آنزیم گلوتامات اندوپپتیداز از باکتری هالوترموتولرانت Bacillus licheniformis SL-1
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

New drug delivery systems based on polymeric silk fibroin
سیستم‌های نوین دارورسانی بر پایه پلیمر فیبروئین ابریشم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 33 (2018-12)


The effect of deuterium depleted water on cell growth and antioxidant systems of breast cancer cells
اثر آب تهی شده از دوتریم بر روی رشد سلولی و سیستم آنتی اکسیدانی سلول های سرطان سینه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quantitative investigation of miRNA-196a-2 expression level in ovarian cancer patient in compare with normal by real Time PCR
بررسی کمی بیان تومور مارکر miRNA-196a-2 درافراد مبتلا به سرطان تخمدان به روشReal Time PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the effects of rs137852595 single-nucleotide polymorphism on drug resistance of androgen receptor against Enzalutamide treatments in patients with prostate
مطالعه تاثیر پلی‌مورفیسم تک نوکلئوتیدی rs137852595 موجود در ژن کدکننده گیرنده آندروژن درمقاومت دارویی بیماران مبتلا به سرطان پروستات به درمان با داروی انزالوتامید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the frequency of Staphylococcus aureus Pathogenicity Island (SaPIs) by usingα-toxin gene withproduction of Panton Valentine Leukocidin in urinary tract infection isolates
ارزیابی فراوانی جزایر بیماری زایی استافیلوکوکوس اورئوس با استفاده از ژن آلفاتوکسین همراه با تولید پنتون والنتین لوکوسیدین در جدایه های عفونت مجاری ادرار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Three-Rhizobia Screening On the amount of photosynthetic pigments of The Cowpea (Vigna Unguiculata) Plant Which Was Under Nickel Stress
غربالگری سه سویه ریزوبیوم بر میزان رنگیزه های فتوسنتزی گیاه لوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata) تحت تنش نیکل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A survey of high-level resistance to gentamicin and aminoglycoside-modifying enzyme-encoding genes in Enterococcus faecalis and Enterococcus faecium isolated from infected burn wounds
بررسی مقاومت سطح بالا به جنتامایسین و ژن‌های کد کننده آنزیم‌های تغییردهنده آمینوگلیکوزید در انتروکوکوس فکالیس و انتروکوکوس فیسیوم جداشده از عفونت زخم سوخته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Molecular detection of Salmonella bacteria isolated by PCR from ostriches samples in Sirjan district of Kerman province
تشخیص مولکولی باکتری سالمونلا در نمونه های شترمرغ‌ در استان کرمان-شهرستان سیرجان به روش PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Molecular Study of clbS and clbA genes in the E.coli bacteria isolated from tissue of patients with colorectal cancer
بررسی مولکولی ژن های clbSو clbAدر باکتری های E.coli جداشده از بافت های توموری کولورکتال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Strain improvement for degradation of lignocellulosic compounds
بهبود کارایی سویه‌های میکروبی تجزیه‌کننده ترکیب‌های لیگنو سلولزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 32 (2018-10)


Investigating the survivine gene expression in DU145 prostate cancer cell line treated by Kombucha extract
بررسی بیان ژن survivine در لاین سلولی DU145 سرطان پروستات تیمار شده با قارچ کمبوجا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association study of rs4846049 and rs1801131 polymorphisms of MTHFR gene with migraine in Iranian patients
بررسی همراهی پلی مورفیسم‌های r‌s4846049 و rs1801131 ژن MTHFR با میگرن در بیماران ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Antioxidant and cytotoxic Effects of Lavandulla anguostifouliya on the 8305C cell line
بررسی اثر آنتی‌اکسیدانی و سیتوتوکسیک عصاره اتانولی گیاه اسطوخودوس (Lavandulla anguostifouliya) بر روی رده سلولی8305C
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation and identification of producing riboflavin bacteria from the soil of different area of Iran
جداسازی و شناسایی باکتری مولد ریبوفلاوین ازخاک مناطق مختلف ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation and Identification of Acanthamoeba from Tonekabon Rivers Regional, Mazandaran in 2016
جداسازی و شناسایی آمیب نگلریا از رودخانه‌های منطقه تنکابن مازندران در سال‌های 95-1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antimicrobial effect of Mentha Longifulia on different bacteria causing diarrhea and its phytochemical evaluation
بررسی تأثیر ضد باکتریایی اسانس پونه) (Menta longifulia بر علیه انواع باکتری‌های مسبب اسهال و سپس ارزیابی فیتوشیمیایی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation spirulina extract effect on DU145cell line and oct4 gene expression pattern in treated cell
بررسی اثر عصاره اسپیرولینا بر لاین سلولی DU145 و بیان ژن OCT4 در سلول های تیمار شده با عصاره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of Mycoplasma gallisepticum in rural domestic poultry of Urmia city in the year 1395
شناسایی مولکولی مایکوپلاسما گالی سپتیکوم درطیور بومی روستایی شهرستان ارومیه در سال 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design and manufacture of efflux pump inhibitors Nano- particles in imipenem -resistant Acinetobacter baumannii clinical isolate
طراحی و ساخت نانو داروهای مهار کننده پمپ افلاکس در جدایه‌های بالینی اسینتوباکتربومانی مقاوم به ایمی‌پنم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Biomaterials Engineering as Stem Cells’ Niche
مهندسی بیومتریال‌ها به عنوان کنام سلول‌های بنیادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 31 (2018-7)


OPTIMIZATION OF DIPHTHERIA TOXOID PRECIPITATION BY USING SATURATED AMMONIUM SULPHATE IN ORDER TO IMPROVE DIPHTHERIA VACCINE
بهینه سازی ترسیب توکسوئید دیفتری به‌منظور ارتقاء واکسن به‌وسیله آمونیوم-سولفات فوق اشباع
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of contrast agents and Tc-99m radionuclide simultaneously to increase the dose in cancer therapy
بررسی اثر حضور هم‌زمان عوامل کنتراست‌زای تصویربرداری و تکنسیوم-m99 جهت بالا بردن دز در درمان تومورهای سرطانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Evaluation of Antibacterial effect of Aquatic and Ethanolic Extract of Nerium oleander against Standard strains of Salmonella Typhi and Listeria Monocytogenes in vitro condition
برسی اثربخشی فعالیت ضد باکتریایی عصاره‌های آبی و اتانولی برگ گیاه خرزهره (Nerium oleander) در مقابل سویه‌های استاندارد سالمونلا تیفی و لیستریا منوسیتوژنز در شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Review and compare Mycobacterium paratuberculosis isolated from livestock in the provinces of Tehran and Alborz by PCR, SSR methods
بررسی و مقایسه ژنتیکی مایکوباکتریوم پاراتوبرکلوزیس جدا شده از دام‌های استان‌های تهران و البرز توسط روش‌های PCR وSSR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Water Qualitative monitoring of water of Mahabad River in terms of microbiological parameters Based on Protocol 1011 of the National Iranian Standards Organization
پایش کیفی آب رودخانه مهاباد از لحاظ پارامترهای میکروبیولوژیکی بر اساس پروتکل 1011 سازمان ملی استاندارد ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of the relationship between the frequency of class I integron and drug resistance in clinical isolates of Pseudomonas aeruginosa
بررسی ارتباط فراوانی اینتگرون کلاس I و مقاومت دارویی در نمونه‌های بالینی جدایه‌های سودوموناس آئروژینوزا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of potential protein targets in P. syringae using bioinformatic analysis to control this pathogen
استفاده از تجزیه و تحلیل بیوانفورماتیکی برای شناسایی اهداف بالقوه پروتئینی در پاتوژن Pseudomonas syringae به‌منظور کنترل این پاتوژن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of extermophilies producing l- glutaminase and l-asparaginase from Larijanhotspring
ﺷﻨﺎﺳﺎیﯽ اکسترموفیل‌های ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه آﻧﺰیﻢﻫﺎی ﺿﺪﺳﺮﻃﺎن ال- ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﯿﻨﺎز و ال- آسپاراژیناز ازﭼﺸﻤﻪ آﺑﮕﺮم ﻻریﺠﺎن.
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Exopolysaccharide Production by Bacillus Pasteuri and the Study of its Antibacterial and Antioxidant Properties
تولید اگزوپلی‌ساکارید توسط Bacillus pasteuri و بررسی خواص ضد‌باکتریایی و ضداکسیدانی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Induction of programmed cell death by “Retinoic acid, Formylindolo (3, 2-b) carbazole”-enhanced monoclonal antibody against CD44 in acute promyelocytic leukemia cells patients.
القای مرگ سلولی برنامه‌ریزی‌شده توسط آنتی‌بادی منوکلونال علیه CD44 تقویت شده با «اسید رتینوئیک» و فرمیل ایندول کاربازول در سلول‌های بیماران مبتلا به لوسمی پرومیلوسیتی حاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 30 (2018-4)


Relation of fim H, pap and afa genes in urinary infection E.coli with male infertility
ارتباط ژن‌های ‌ fim H ، pap و afa در E.coli ایجاد کننده عفونت های ادراری با ناباروری مردان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Molecular Sequence Analysis of the ITS rRNA Region for Identification of Fusarium species
تجزیه و تحلیل توالی مولکولی ژن ITS جهت شناسایی گونه‌های جداسازی شده جنس فوزاریم از مناطق مختلف ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detection of TEM beta-lactamase Gene in Escherichia Coli Isolated from Urinary Tract Infection of referred to the clinic boarding Robat Karim to the molecular method
مطالعه و بررسی ژن مقاومت بتالاکتاماز TEM در اشریشیاکلی جدا شده از نمونه‌های ادراری از بیماران مراجعه کننده به درمانگاه رباط کریم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A study of the drug resistance pattern of Group B Streptococcus isolated from urinary samples in the city of Salmas during the year 2015
بررسی الگوی مقاومت دارویی استرپتوکوکوس‌های گروه B جدا شده از نمونه‌ های ادراری در شهرستان سلماس طی سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation and molecular identification of resistant bacteria Pb from soils oil contaminated in area C-branch Masjed Soleiman city in Khuzestan
جداسازی و شناسایی مولکولی باکتری های مقاوم به سرب از خاک های آلوده به نفت منطقه سی _ برنج شهرستان مسجدسلیمان استان خوزستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nucleotide sequence analysis of phylogenetic and evolutionary status of BLG gene
تجزیه فیلوژنی و تکاملی توالی نوکلئوتیدی جایگاه ژن بتالاکتوگلوبولین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing Antibacterial effects of Garlic with Antibiotics by Staphylococcus Aureus Resistant to Methicillin, Streptococcus Pneumoniae and Shigella Dysenteriae Bacteria
مقایسه اثرات ضدباکتریایی عصاره سیر،باآنتی بیوتیک ها،برروی سه گونه باکتری استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین،استرپتوکوکوس پنومونیه وشیگلادیسانتریه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of Relationship between miRNA Machinery Genes polymorphism (DROSHA & EXPORTIN5) and recurrent spontaneous abortion in city of tehran
بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم ژن های دستگاه (DROSHA & EXPORTIN5) miRNA و سقط مکرر خودبخودی در شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Breaking of seed dormancy of Ducrosia anethifolia Boiss under different treatments
شکست خواب بذر مشگک Ducrosia anethifolia Boiss تحت تاثیر تیمارهای مختلف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Molecular identification of coding genes of beta-lactamase (CTX-M) in Klebsiella pneumoniae isolates from patients reffer to hospitals of Tehran city
شناسایی مولکولی‌ژن‌های کد‌کننده‌ی بتالاکتاماز CTX-M در کلبسیلا‌پنومونیه‌های ایزوله شده از بیماران مراجعه کننده به مناطق مختلف شهرتهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Synthesis of sustained-release niosomal Doxorubicin and investigation of effective drug dose in nano-formula against bone marrow cancer
سنتز دوکسوربیسین نیوزومی آهسته رهش و بررسی دوز موثر دارو در نانو فرمول برای مقابله با سرطان مغز استخوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The prevalence and frequency of TEM and SHV beta-lactamase resistance genes and CTX-M in Enterobacteriaceae isolated from clinical samples in the laboratory kahooresten
بررسی شیوع و فراوانی ژن‌های بتالاکتامازی TEM / CTX-M / SHV در کلبسیلا و اشریشیاکلی های جدا شده از نمونه‌های کلینیکی در آزمایشگاه کهورستان بندرعباس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 29 (2018-1)


Study of Immobilization of Cytochrome c on the Modified Gold and GraphiteElectrode by Electrochemical Method
بررسی تثبیت متالوپروتئین سیتوکروم C در بستر اصلاح شده طلا و گرافیت به روش الکتروشیمیایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Incidence of new bacterial species resistance to copper and antibiotics in smeltery industrial wastewater in Isfahan
وقوع گونه‌های جدید باکتری‌های مقاوم به آنتی‌بیوتیک و فلز مس در پساب مسگری در شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation of bla_vim gene in Antibiotic resistant Pseudomonas aeruginosa from hospitals
جداسازی‌ سودوموناس آئروژینوزای مقاوم به آنتی‌بیوتیک دارای ژن bla_vim ا ز محیط‌های بیمارستانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Investigation of Organic and Chemical Fertilizers Effects on the Yield and Phenolic Compounds Extract of (Rosa damascene Mill)
بررسی تاثیر کودهای آلی و شیمایی بر بازده عصاره و ترکیبات فنلی گل محمدی(Rosa damascene Mill)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of microbial quantity of indoor and outdoor air of selected daycare centers in different districts and seasons of Ahvaz
بررسی کمیت میکروبی هوای داخل و خارج مهدکودک های منتخب در مناطق و فصول مختلف در شهر اهواز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of drug resistance against treatment with Enzalutamide medicine in individuals diagnosed with prostate cancer and studying the effect of rs137852574 single-nucleotide polymorphism in drug resistance in the human population of Isfahan province
بررسی مقاومت دارویی به درمان با داروی انزالوتامید در افراد مبتلا به سرطان پروستات و مطالعه تأثیر پلی‌مورفیسم تک نوکلئوتیدی r‏s137852574 در ایجاد این مقاومت دارویی در جمعیت انسانی استان اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Azospirillium on the morphological and physiological traits of basil (Ocimum basilicum) under salt stress.
تاثیر باکتری آزوسپیریلوم بر ویژگی های مرفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه دارویی ریحان(Ocimum basilicum) در شرایط تنش شوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Biological composting in some of the agricultural organic waste and survey of microorganism kinetic models
کمپوست سازی بیولوژیکی از برخی زائدات آلی کشاورزی و بررسی مدلهای سینتیکی میکروارگانیسم ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reconstruction of Gene Networks Involved in Response to Drought Stress in Barley
بازسازی شبکه‌های ژنی دخیل در پاسخ به تنش خشکی درگیاه جو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of virulence factors(elastase and phospholipase) and antibiotic susceptibility in Pseudomonas aeruginosa isolated from clinical samples
مطالعه‎ ‎وجود فاکتورهای ویرولانس(الاستاز و فسفولیپاز)وتعیین حساسیت آنتی بیوتیکی در ‌سودوموناس ‌آئروژینوزا جداشده از نمونه های بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of relationship between MicroRNA Machinery Genes polymorphism(RAN rs14035,DICER rs3742330 )and recurrent spontaneous abortion in city of Tehran
بررسی ارتباط بین پلیمورفیسم‌ ژنهای مجموعه پردازشی MicroRNA (RAN rs14035,DICER rs3742330) و سقط مکرر خودبخودی در شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The roles of HMGB1 nuclear protein and its major domains in different biological fields
نقش‌های پروتئین هسته‌ای HMGB1 و دمین‌های اصلی آن در زمینه‌های مختلف بیولوژی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 28 (2017-10)


Determination of existence of oqxAB genes in Klebsiella pneumoniae isolated from urinary tract infections and their antibiotic resistance pattern in Qom
بررسی وجود ژن‌های oqxB و oqxA(پمپoqxAB ) درکلبسیلا پنومونیه جدا شده از عفونت‌های مجاری ادراری و تعیین الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی آن‌ها در شهر قم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of association of A9194G polymorphism in the exon 4 eneg survivin with the gastric cancer risk.
بررسی ارتباط چند‌شکلی تک‌نوکلئوتیدی A9194G واقع در اگزون 4 ژن Survivin با خطر ابتلا به سرطان معده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation of qacE gene in Antimicrobial resistant Pseudomonas aeruginosa from hospitals
جداسازی باکتری‌ سودوموناس آئروژینوزای مقاوم به مواد ضد میکروبی دارای ژن qacE از محیط‌های بیمارستانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of relationship between FSHR gene functional polymorphism at codon680 and infertility in Iranian females
بررسی ارتباط بین پلی‌مورفیسم عملکردی ژن FSHR و میزان ابتلا به ناباروری در زنان ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of curcumin in protection of induced TDS( testicular dysgensis syndrome ) testicular cells by phthalate in mice
نقش کورکومین در محافظت از سلول‌های بیضه در مقابل TDS القا شده توسط فتالات در موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of antibiotic resistant pattern, detection of exo genes, and determining biofilm formation ability among Pseudomonas aeruginosa isolated from blood and urine samples
ارزیابی الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی، ردیابی حضور ژن‌های exo و تعیین توانایی تشکیل بیوفیلم توسط جدایه‌های سودوموناس آئروژینوزا به‌دست آمده از نمونه‌های خون و ادرار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An evaluation of the transmembrane ammonium sulfate gradients method in lipid system to improve trapping capacity of amphipathic weak base drugs
ارزیابی روش شیب آمونیوم سولفات گذرنده از غشا در سامانه‌ لیپیدی برای بهبود ظرفیت به دام اندازی داروهای آمفی‌پاتیک با خاصیت بازی ضعیف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of seed priming effect in adjustment of salinity stress in Satureja sahendica
بررسی نقش پرایمینگ بذر در تعدیل اثرهای تنش شوری در گیاه دارویی مرزه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Malva sylvestris extract on growth and biofilm formation of Pseudomonas aeruginosa
بررسی اثر عصاره پنیرک بر روی رشد و تشکیل بیوفیلم در سودوموناس آئروژینوزا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The removal of dye colours from textile wastewater factories using mixed thermophilic bacterial consortium
رنگبری از پساب کارخانه‌های نساجی به‌وسیله‌ کنسرسیوم باکتری‌های ترموفیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Association Study between D/I Polymorphism of Angiotensin-Converting Enzyme (ACE) Gene with Obesity in the Population of Ardabil Province
بررسی ارتباط بین پلی‌مورفیسم D/I ژن آنزیم مبدل آنژیوتانسین با چاقی در جمعیت استان اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Insights into the FTO Gene Impact on Obesity
نگرشی بر تأثیر ژن FTO در چاقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 27 (2017-9)


Investigating the correlation of polymorphism (rs1893316) Catsper1 gene with asthenozoospermia in men that referred into infertility treatment clinics of east azarbaijan of ACECR
بررسی پلی مورفیسم rs1893316ژن Catsper1 در مردان مبتلا به بیماری آستنوزواسپرمی مراجعه کننده به مراکز درمان ناباروری آذربایجان شرقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association Study of miR-23a rs3745453 Polymorphism with Multiple Sclerosis in a Sample of Iranian Population
مطالعه همراهی پلی‌مورفیسم miR-23a rs 3745453با مالتیپل اسکلروزیس (MS) در نمونه ای از جمعیت ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of heavy metals cadmium and zinc resistance in Escherichia coli strains isolated from surface water of Tehran using serial dilution in tube
بررسی میزان مقاومت به فلزات سنگین سولفات روی و سولفات کادمیوم در سویه های اشرشیاکلی جدا شده از آب های سطحی شهر تهران با استفاده از روش تهیه رقت سریال در لوله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Synthesis of biodegradable and self-assembled anionic nano –carrier: Novel approach for improvement of Curcumin- delivery to bone tumors cells & Mathematical modeling of drug-release kinetic
سنتز نانو حامل آنیونی زیست تخریب پذیر و خود تجمع گر: رویکرد جدیدی برای بهبود رسانش کورکومین به سلول‌های سرطانی استخوان و ارائه مدل ریاضی برای سینتیک رهایش دارو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Rapid molecular detection of Listeria monocytogenes in Iran industrial sauce
تشخیص سریع ملکولی لیستریامنوسایتوژنزدر سس های صنعتی سرد ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Karyotype study of three populations of the species, Silybum marianum
مطالعه کاریوتیپ سه جمعیت از گیاه دارویی Silybum marianum
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative study of different protocols for isolation of RNA from apple leaves (Malus domestica)
مقایسه روش‌های مختلف استخراج RNA در برگ سیب (Malus domestica)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of oxidative activity of horseradish peroxidase in thepresence of zinc ion; spectroscopic and molecular docking study
ارزیابی اثرمهارکنندگی فلز روی بر فعالیت اکسیداتیو آنزیم پراکسیداز با طیف سنجی جذبی و داکینگ مولکولی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study on Streptococcus pyogenes sepA, sepB and sepC genes in psoriasis patients isolated
بررسی شیوع ژن های speA، speB وspeC در سویه های استرپتوکوکوس پایوژنز جدا شده از بیماران مبتلا به پسوریازیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study the effect of endocannabinoid, cholinergic system and both of them on the memory mice
تداخل سیستم های اندوکانابینوییدی ، کولینرژیک و توام آنها بر حا فظه موش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of seed priming on Moderating of salinity stress in cucumber
اثرهای پرایمینگ بذر برتعدیل اثر تنش شوری در خیار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the induction effect of lactose and IPTG on Interferon β-1b gene expression in Escherichia coli BL21 (DE3)
بررسی اثر القاء‌کنندگی لاکتوز و IPTG بر بیان ژن اینتر فرون بتا 1 بی در باکتری (Escherichia coli BL21 (DE3
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 26 (2017-4)


Frequency of Single Nucleotide Polymorphism of TNF--α Gene (rs1800629) in Iranian Patients with Hepatitis
بررسی فراوانی پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی r‌s1800629 وابسته به ژن TNF-α در ایرانیان مبتلا به عفونت هپاتیت C
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification and Genotypic Characterization of Non-Starter Lactic Acid Bacteria in Mature Taleshi Cheese
شناسایی و بررسی گوناگونی ژنتیکی باکتری‌های اسید لاکتیک باکتری‌های اسید لاکتیک غیر آغازگر در پنیر رسیده تالشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bleaching of Reactive Black 5 by the halophilic and halotolerant bacteria isolated from wastewater of textile factories
بررسی حذف رنگ Reactive Black 5 به‌وسیله باکتری‌های نمک دوست و تحمل‌کننده نمک جداشده از پساب کارخانه‌های نساجی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study and evaluation of Zangaber extract antimicrobial effect on common urinary tract infection bacteria from patients isolated
بررسی و مطالعه اثر ضد میکروبی عصاره ی زنجبیل بر باکتریهای شایع عفونتهای ادراری در نمونه های جدا شده از بیماران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluate the efficiency of phytoremediation of Lolium, Amaranth and Sorghum in cleaning up contaminated soil in Urmia area
بررسی کارایی گیاه پالایی (Phytoremediation) لولیوم، تاج خروس وحشی و سورگوم در پاکسازی خاکهای آلوده در منطقه ارومیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Programmed cell death in plants
مرگ برنامه ریزی شده سلول در گیاهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of cytotoxic effect of the new chromene compound on anaplastic thyroid cancer cell line (ATC)
بررسی اثر سمیت ترکیب جدیدی از کرومن بر روی رده سلولی سرطان تیروئید آناپلاستیک (ATC)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anti-proliferative and Apoptotic Effects of Nickel Complexes including 3-Hydroxyflavone, 3-Hydroxy-2-methyl-4-pyrone (Maltol) and 3-Hydroxy-1,2-dimethyl-4-pyridinone (Deferiprone) on some Cancer Cell Lines
بررسی اثرات ضدتکثیری و القاء آپوپتوز کمپلکس‌های نیکل با لیگاندهای مالتول، دیفریپرون و 3-هیدروکسی فلاون بر روی چند رده‌‌ی سلول سرطانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Intraperitoneal LD50 of Methanolic Extract of Aerial Parts of Sclerorhachis platyrachis in Rats
ارزیابی سمیت حاد عصاره متانولی اندام هوایی گیاه Sclerorhachis platyrachis در تزریق داخل صفاقی به موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Antioxidant and cytotoxic Effects of nettle-leaves (Urtica dioica L.) Ethanolic extract on the A549 cell line
بررسی اثر آنتیاکسیدانی و سیتوتوکسیک عصاره اتانولی برگ گیاه گزنه(Urtica dioica L.) بر روی رده سلولی A549
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency and resistance patterns in clinical isolates of Escherichia coli Extended Spectrum Beta Lactamase producing treatment Centers in Marand city, Iran
فراوانی و الگوی مقاومت ایزوله‌های بالینی اشریشیاکلی مولد بتالاکتاماز وسیع الطیف در مراکز درمانی شهرستان مرند، ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimization of lincomycin production by Streptomyces lincolenesis PTCC 1629
بهینه‌سازی تولید لینکومایسین توسط Streptomyces lincolenesis PTCC 1629
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 25 (2017-1)


Expression of CD-34, OCT-4 and Brachyury genes of cardiomyocytes derived from human embryonic stem cells
بررسی بیان ژن هایOCT-4, CD-34 و Brachyury کاردیومیست های مشتق شده از سلول های بنیادی جنینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Molecular Detection of Large Tumor Antigen Mutations of Merkel Cell Polyomavirus in Patients with Skin Cancer
بررسی موتاسیون مرتبط با سرطان‌زایی ژن آنتی ژن توموری بزرگ ویروس مرکل سل پولیوما در بیماران مبتلا به سرطان پوست
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Chitosan Coated Fe3O4 Nanoparticles on Wistar Rat Blood Parameters
بررسی تأثیر نانوذرات Fe3O4پوشش داده شده با کیتوزان بر پارامترهای خونی موش صحرائی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

relation of gyrA and parC genes mutations with fluoroquinolones-resistance in Escherichia coli of urinary tract infections
ارتباط جهش در ژن های gyr A و par C و مقاومت نسبت به فلوروکینولون ها در سویه های E.coli جدا شده از عفونت های ادراری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Investigation Of Genetic Diversity Urtica dioica L. in Central area of Mazandaran provenience by RAPD marker
بررسی تنوع ژنتیکی گیاه گزنهNettele) ) در بخش مرکزی مازندران با استفاده ازنشانگر مولکولی RAPD
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Drug Delivery of Pegylated Nanoliposomal Cisplatin in Ovarian Cancer Cell Line A2780CP: in vitro Study
دارورسانی نانولیپوزومه پگیله شده سیس پلاتین به رده سلولی سرطان تخمدان A2780CP درمطالعه برون تنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detection of AmpC beta-lactamase genes in clinical isolates of Escherichia coli in Kermanshah city
شناسایی بتالاکتاماز نوع AmpC در جدایه های بالینی اشریشیاکلی در شهر کرمانشاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The terotogenic effects of silver nanoparticles on embryo development in rats.
اثرهای نانو نقره بر تغییرات ریخت شناسی و تراتولوژی جنین موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Examining the effect of dendrosomal nanoparticles on bioavailability and cellular uptake of beta- Boswellic acid in B65 cells by MTT assay
بررسی اثر نانوذره‌های دندروزومی بر دسترسی‌زیستی و جذب سلولی بتا- بوسولیک ‌اسید با استفاده از تست MTT بر روی سلول‌های B65
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association Study in Promoter region of IL7Rα Gene Polymorphism in Multiple Sclerosis Patients in Khuzestan Province
بررسی هم‌بستگی چند شکلی در ناحیه پروموتریِ ژن زیر واحد آلفا اینترلوکین7 (IL7Ra) با بیماری مالتیپل اسکلروزیس در استان خوزستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Expression of CD95 Ligand (CD95L) gene in Iranian Multiple Sclerosis (MS) patients comparing to control group
بررسی بیان ژن (CD95L) CD95 Ligandدر بیماران ایرانی مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (MS) در مقایسه با گروه شاهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Fennel essence on nuclear maturation of bovine oocyte
بررسی اثر اسانس رازیانه بر روی بلوغ هسته تخمک گاو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison and evaluation of laboratory diagnostic method -smear, culture, molecular- in the fungal infection(Aspergillus, Dermatophyte and Mucor)
مقایسه و ارزیابی روش‌های آزمایشگاهی اسمیر-کشت-مولکولی عفونت‌های قارچی در نمونه‌های بالینی بیماران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of tetracycline resistance genes (tetA, tetB) and antibiotic resistance pattern in uropathogenic Escherichia coli isolates
بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و فراوانی ژن های مقاومت به تتراسیکلین (tetA و tetB) در جدایه های اشریشیا کلی یوروپاتوژنیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 24 (2016-10)


Frequency vat1 and fimC genes in isolates of Escherichia coli tissue of patients with colorectal cancer and inflammatory bowel disease large Iranian population
مقایسه فراوانی ژن های vat1 وfimC درجدایه های اشریشیاکولی بافتی مبتلایان به سرطان کولورکتال و بیماری التهابی روده بزرگ در جمعیت ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of bacteria in cancer therapy
کاربرد باکتری ها در درمان سرطان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Peppermint mutant plant traits using mutagen EMS mutagenesis
بررسی صفات گیاه موتانت نعناع فلفلی با روش استفاده از جهش‌زائی موتاژن EMS
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assess the in vitro efficacy of nanoparticles as carriers' magnetic liposomal paclitaxel on ovarian cancer
ارزیابی کارایی نانوذرات لیپوزومه مغناطیسی به عنوان حامل پاکلی تاکسل در سرطان تخمدان: یک مطالعه برون تنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studying the biodegradation of paraffin wax by Iranian thermophilic indigenous crude oil bacterium
بررسی تجزیه زیستی Paraffin-wax توسط باکتری ترموفیل بومی نفت خام ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Effect Fetal Bovine Serum on morphology, viability and recombinant human Growth Hormone production in compared to Serum Free Media in CHO cells
بررسی اثرات سرم جنین گاوی بر مورفولوژی، زیستایی سلول‌ها و میزان تولید هورمون رشد انسانی نوترکیب در مقایسه با محیط فاقد سرم در سلول‌های C‏HO
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of endophyte fungal symbiosis of Piriformospora india on morphological character and photosynthesis pigments in tomato (Solanum lycopersicum L.)
تاثیر همزیستی قارچ اندوفیت Piriformospora indica بر بهبود صفات مورفولوژیک و رنگیزه‌های فتوسنتزی گیاهچه‌های گوجه‌فرنگی (Solanum lycopersicum L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of genes encoding resistance to cadmium and nickel in Pseudomonas aeruginosa strains isolated from wastewater Tehran
مطالعه ژن‌های کد کننده‌ی مقاومت به کادمیوم و نیکل در سویه‌های سودوموناس آئروژینوزا جدا شده از فاضلاب تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Molecular dynamics simulations of Aβ (1-42) and Aβ (1-40): A comparative study to determine their role in the development of Alzheimer's disease
مدل ساز ی به روش شبیه سازی دینامیک مولکولی مونومر Aβ (1-42) و Aβ (1-40) ، به منظور مقایسه نقش آن‌ها در ایجاد بیماری آلزایمر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation the effects of silver nano particles on ovary tissue and HPG axis in rats
بررسی اثرات نانو ذرات نقره بر بافت تخمدان و محور هیپوفیز – گناد در موش صحرایی ماده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A survey on total carotenoids, chlorophyll a and b and also antioxidant activity of derived from four strain of green alga isolated from the Golestan coasts, (Caspian Sea)
بررسی میزان کلروفیل aوb وتوتال کاروتنوئید و همچنین فعالیت آنتی اکسیدانی چهار گونه جلبک سبز جداشده از سواحل گلستان دریای خزر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hydro priming impact on improvement of germination and seedling growth of parsley under salinity
تاثیر هیدروپرایمینگ بذر در بهبود جوانه زنی و رشد گیاهچه جعفری تحت تنش شوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The cytotoxicity effects of 177Lu-PA-DOTA-Herceptin in breast cancer cell lines
اثر سمیت 177Lu-PA-DOTA-Herceptin بر روی رده های سلولی سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Prevalence of iroN gene in Escherichia coli strains isolated from UTI patients in Hamedan city
بررسی شیوع ژن iroN در باکتری اشریشیاکلی (Escherichia coli) جداسازی شده از عفونت‌های مجاری ادراری بیماران در شهرستان همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 23 (2016-7)


The magnetic property maintain of magnetic nanoparticles after silicone coating
حفظ خاصیت مغناطیسی نانو ذرات مغناطیسی بعد از پوشش سیلیکون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study and Comparison of Diagnostic Methods (Culture–Molecular) for Brucella in the Samples Isolated from Patients Suspected to Brucellosis in Different Regions of Tehran
مطالعه و مقایسه روش های تشخیصی ( کشت - مولکولی) بروسلا در نمونه های جدا شده از بیماران مشکوک به تب مالت در مناطق مختلف تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Desulfotomaculum, an anaerobic thermophilic sulfate-reducing bacterium isolated from Sarisu mineral hot spring in Ardebil Province
دسولفوتوماکولوم، یک باکتری بی هوازی، گرمادوست و احیاکننده سولفات، جداشده از چشمه آب‌گرم معدنی ساری‌سو در استان اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluate anti-bacterial effects of cinnamomun verum and ferula gummosa essential oil on some pathogen gram positive and negative bacteria
ارزیابی اثرات ضد باکتریایی اسانس گیاه (Cinnamomum Verum) و گیاه (gummosa Ferula) بر روی تعدادی از باکتری های گرم مثبت و گرم منفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study the genomes expressed in leaf nodes cells of Salvia fruticosa herb to identify important genomic elements
بررسی ژنوم بیان‌شده در سلول‌های غدد برگی گیاه دارویی Fruticosa Salvia برای تعیین عناصر مهم ژنومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimization of bovine serum albumin fibrillation by congored spectrophotometric method for using as nanobiomaterial
بهینه سازی فرایند فیبریل زایی از آلبومین سرم گاوی با روش جذب سنجی کنگورد به‌منظور استفاده از آن‌ها به‌عنوان نانو مواد زیستی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation the effect of nanoniosomal cisplatin on brain cancer cell line C6
بررسی اثر سیس پلاتین نانونیوزومه شده بر رده سلولی سرطان مغز C6
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Oxidant/Antioxidant index evaluation in the rat embryo induced by Nano-silver particle
بررسی شاخص اکسیدان- آنتی اکسیدان در کبد جنین موش های صحرایی القا شده با نانوذرات نقره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Legionella water contamination and environmental pollution in Ahvaz Teaching hospitals using culture and multiplication of 16S rRNA gene
بررسی میزان آلودگی منابع آب محیطی و بیمارستان های شهر ا‌هواز به باکتری لژیونلا، با استفاده از کشت و تکثیرژن 16S rRNA
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of irrigation and Zinc nutrition on growth and yield of essential oil (Menta piperita L.)
تأثیر آبیاری و تغذیه روی بر رشد و میزان عمل کرد اسانس گیاه دارویی نعناع فلفلی (Menta piperita L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparison of enzyme assay methods in the degradation of organophosphorus compounds using Spectroscopy, FPLC and ISC techniques
مقایسه روش های سنجش فعالیت آنزیم تجزیه کننده ترکیبات ارگانوفسفره با استفاده از تکنیک های اسپکتروسکوپی، FPLC و ISE
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Stemness in mesenchymal cells of human umbilical cord warton’s-jelly during differentiation to germ-like cells
بررسی بنیادینگی سلول‌ های مزانشیمی ژله وارتون بند ناف در طی تمایز به سلول‌های مشابه جرم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of CK19 tumor marker expression in the luminal A breast cancer cell lines
بررسی بیان تومورمارکر سیتوکراتین 19 در رده های سلولی لومینال Aسرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Therapeutic Use of DNA catalysts: New Approach in Disease Treatment
استفاده از DNA کاتالیست ‌ها: راه کاری نوین در درمان بیماری ‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 22 (2016-4)


Synthesis of silver nanoparticles in PVP hydrogel matrix by electron beam irradiation
سنتز نانو ذرات نقره در زمینه هیدروژل پلی وینیل پیرولیدون بوسیله پرتودهی با الکترون‌های پرانرژی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

karyological studies on Penaeus indicus (Fennero penaeus) of Persian Gulf and Oman Sea
مطالعه کاریولوژی میگوی سفید هندی ( Fennero penaeus) Penaeus indicus خلیج فارس و دریای عمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of chelidonium majus genetic diversity by ISSR markers in Iran
بررسی تنوع ژنتیکی مامیران کبیر(Chelidonium majus) با استفاده از نشانگر ISSR در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of cumin extract and bacillus subtilis JQ61819 on reducing blood sugar and improving lipid profile in diabetic rats
بررسی اثر پروبیوتیک بومی ایران، باسیلوس سوبتی لیس JQ61819و عصاره زیره سبز بر کاهش قند در رت نر نژاد ویستار دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of V617F mutation in JAK2 gene in patients of suspected thrombosis with Taq man Allele Specific Real Time PCR method
بررسی جهش V617F ژن JAK2 در بیماران مشکوک به ترومبوزیس به روش Taq man Allele Specific Real Time PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Expression Levels of Pluripotency Specific Markers, Oct4 and Nanog in IVF derived Mouse Blastocysts
بررسی بیان نشانگرهای‌ اختصاصی پرتوانی Oct4 و Nanog در بلاستوسیست‌های موش حاصل از لقاح آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparison of reverse phase evaporation and ether injection synthesis methods on cisplatin-loaded niosomal nanoparticles properties
مقایسه دو روش سنتز تبخیر فاز معکوس و تزریق اتر بر خواص نانوذرات نیوزومی بارگذاری شده با سیس‌پلاتین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sensitivity determination of Aspergilus Flavus to Itraconazol, Voriconazol and Caspofungin
بررسی تعیین حساسیت آسپرژیلوس فلاووس نسبت به ایتراکونازول، وریکونازول و کاسپوفانژین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study the chemical stimuli effects of Methyl Jasmonate and Salicylic acid on stimulation of Hypericin production in Hypericum (Hypericum perforatum L.)
بررسی اثر محرک‌های شیمیایی متیل ‌جاسمونات و سالیسیلیک اسید بر تحریک تولید هایپرسین در گیاه گل‌ راعی (perforatum Hypericum)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of irrigation and Zinc nutrition on growth and yield of essential oil (Salvia officinalis L.)
تأثیر آبیاری و تغذیه روی بر رشد و میزان عملکرد اسانس گیاه مریم گلی (Salvia officinalis L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detection of miRNA biomarkers by using Gold Nanoparticles
تشخیص بیومارکرهای miRNA با استفاده از نانوذرات طلا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Enzyme production of Bacillus in submerged culture
تولید آنزیم توسط باسیلوس در محیط کشت غوطه ور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cloning hepatitis C virus E2 gene full-length from genotype 2a (JFH1) to pET28a (+) vector and transformation of an Escherichia coli DH5α strain
همسانه سازی تمام طول ژن E2 از ژنوتیپ 2a استرین JFH1 ویروس هپاتیت سی درون وکتور pET28a(+) و انتقال آن به باکتری اشریشیاکلی سویه DH5α
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Drug Susceptibility Pattern of Clinical Isolates of Nontuberculous Mycobacteria from Iranian Patients
تعیین الگوی حساسیت دارویی ایزوله های بالینی مایکوباکتریوم های غیرتوبرکلوزی جدا شده از بیماران مبتلا به عفونت های مایکوباکتریومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 21 (2016-1)


Evaluation of Anti tumor properties of indoloquinazoline on MCF-7 cell line
بررسی خاصیت آنتی‌توموری ایندولوکینازولین بر روی رده سلولی سرطانی MCF-7
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Synthesis, structural elucidation, and in vitro antiproliferative and Apoptotic Effects of a novel oxovanadium (IV)-curcumin complex
سنتز، شناسایی ساختاری و مطالعات برون تنی از تاثیرات ضدتکثیری و القاء آپوپتوز کمپلکس جدیدی از اکسووانادیم (IV)-کورکومین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antimicrobial susceptibility of clinical isolates of Nocardia in Iran
حساسیت ضد میکروبی نوکاردیاهای جدا شدهاز نمونه های بالینی در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cloning the mutated immune antigen of Bacillus Anthracis in Bacillus subtilis
کلون کردن ژن جهش یافته آنتی ژن ایمنی بخش باسیلوس آنتراسیس(PA) در باسیلوس سوبتیلیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of algal bloom on the diversity and abundance of macrobenthos in the coastal zones of Hormozgan Province
بررسی تنوع و تراکم ماکروبنتوزها پس از شکوفا‌یی جلبکی گونه Cochlodinium polykrikoides در سواحل استان هرمزگان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Species spectrum of pathogenic Nocardia isolated from patients
تنوع گونه های نوکاردیاهای بیماری زا جدا شده از بیماران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Biosynthesis of Gold nanoparticles by Staphylococcus aureus 29213 and Evaluation of its antibacterial and cytotoxicity
بیوسنتز نانوذرات طلا با استفاده از باکتری aureus 29213 Staphylococcus و بررسی اثرات آنتی باکتریال و سایتوتوکسیسیته ی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Composition analysis of essential oil and biological activity of oily compounds of Mentha longifolia
بررسی ترکیبات شیمیایی اسانس و فعالیت آنتی اکسیدانی و آنتی میکروبی ترکیبات روغنی گیاهMentha longifolia
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Molecular investigation of population of Rachycentron Canadum species in the northern part of the Persian Gulf and Oman Sea based on NADH dehydrogenase (ND2) gene
بررسی مولکولی جمعیت ماهی سوکلا Rachycentron Canadum در آب های شمالی خلیج فارس و دریای عمان با استفاده از ژن(NADH dehydrogenase subunit 2 (ND2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of seed priming on germination and seedling growth of Barli 21 tobacco varieties under PEG and salinity stress conditions
تاثیر پرایمینگ در بهبود جوانه زنی بذر توتون رقم بارلی 21 با پلی اتیلن گلیکول تحت شرایط تنش شوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

pegilated nanoliposome
بارگذاری داروی سیس پلاتین در نانوذرات لیپوزومی و بررسی کارایی آن روی رده سلولی HepG2 «کارسینومای کبد انسانی »
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Whole-mount In situ Hybridization in chick embryo
دورگه سازی در محل بر روی جنین جوجه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Development of HIV-1 recombinant protease (rPR) expression, solubility and purification problems by TOPO-Cloning in E. coli BL21
بهبود و توسعه میزان بیان ، حلالیت و تسهیل تخلیص آنزیم نوترکیب پروتئاز (rPR) ویروس HIV با روش TOPO-Cloning در باکتری B‏L21 E.coli
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nano-particle delivery of siRNA to the lung cancer
انتقال siRNA به سرطان ریه با استفاده از نانوذرات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 20 (2015-10)


Comparison of XRCC1Arg399Gln Polymorphism in Endometriosis and Healthy Women
مقایسه پلی مورفیسم Arg399Gln در ژن XRCC1 در بیماران اندومتریوزی و زنان سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of potentially pathogenic Nontuberculous mycobacteria isolated from drinking water systems in Tehran
شناسایی مایکوباکتریوم های بالقوه بیماری زای جدا شده از سیستم های آب های شرب تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of glucose and citric acid on Bovine sperm motility patterns
بررسی تاثیر توأمان گلوکز و اسید سیتریک بر حرکت اسپرم گاو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The biological properties evaluation of the radiolabeled complex: 99mTc -DTPA- Herceptin in cancerous cell lines
بررسی خواص بیولوژیکی ترکیب نشاندار:Herceptin 99mTc -DTPA- در سلول های سرطانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Encapsulated of ascorbic acid in the nanomicelle
انکپسوله کردن اسکوربیک اسید درون نانومیسل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Production of pyocin by Pseudomonas aeruginosa and investigation of its synergism effect with some common antibiotics in vitro
تولید پیوسین توسط باکتری سودوموناس‌آئروجینوزا و بررسی اثر سینرژیسم آن با تعدادی از آنتی‌بیوتیک‌های رایج در شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of the role of GABAa receptors during fetal development on the levels of cytokines in the hippocampus and prefrontal cortex of NMRI mouse offsprings.
مطالعه نقش گیرنده‌های گابا A در دوران تکوین جنینی بر روی میزان سایتوکاین‌ها در هیپوکامپ و قشر پره‌فرونتال زاده‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of silver nanoparticles on salinity tolerance in basil plant (Ocimum basilicum L.) during germination in vitro
تاثیر نانو ذرات نقره بر تحمل به شوری گیاه ریحان ((Ocimum basilicum L. در مراحل جوانه زنی در شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Molecular identification of Ornithobacterium isolates from poultry in Markazi Province
تعیین هویت مولکولی ایزوله‌های اورنیتو باکتریوم جدا شده از مرغداری های استان مرکزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The evaluation of oral probiotic feeding on T cell subsets infiltration in chicken as experimental model.
بررسی تأثیر تجویز خوراکی پروبیوتیک لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس بر ارتشاح زیرگروه‌های لنفوسیت‌های T در اعضاء لنفاوی جوجه به عنوان مدل آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of gold nanoparticle on properties of liposomal hydroxyurea: in vitro study
اثر نانوذره طلا بر روی خواص هیدروکسی اوره‌ لیپوزومه شده: یک بررسی برون تنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of magnetic nanoparticles loaded with cisplatin Performance on breast cancer in In vivo and in vitro studies
ارزیابی کارایی نانوذرات مغناطیسی آهن لود شده با سیس پلاتین بر روی سرطان پستان در مطالعات درون تنی و برون تنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detection and Comparison of Sequences of VP28 Gene of White Spot Syndrome Virus Affecting Litopenaeus vannamei in Chabahar (Iran)
شناسایی و مقایسه توالی ‍‍ژن VP28 ویروس لکه سفید میگو، جداشده از میگوی وانامی در چابهار (ایران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of the commercial value and sale of biotech pharmaceutical products
بررسی جایگاه تجاری و فروش محصولات دارویی زیست فناور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 19 (2015-7)


Isolation and Cloning of MAGEA4 human gene into pRUF expression plasmid
جداسازی و کلونینگ ژن انسانی MAGEA4 در پلاسمید بیانی pRUF
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the efficacy pegylated Cisplatin loaded nano archaeosome on breast cancer in vitro
بررسی کارائی سیس پلاتین نانوآرکئوزومه پگیله بر روی سرطان سینه در محیط برون تنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of postharvest silicon application on phenolics, antioxidant system and phenylalanine ammonia-lyase activity in plum (Prunus salicina Shablon) fruits
اثر کاربرد سیلیکون بر مقدار فنل، سیستم آنتی اکسیدانی و فعالیت آنزیم فنیلآلانینآمونیالیاز در میوههای آلوی شابلون انبار شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Preparation and investigation of ICD-85 biodistribution by 131I
تهیه و بررسی توزیع بیولوژیکیپپتید سه گانه ضد سرطان ICD-85 نشاندار با رادیونوکلید ید-131 در موش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Biological and Chemical Nitrogen Fertilizers on Growth, Yield and Essential Oil Composition of Dill (Anethum graveolens L.)
اثر کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژن دار بر رشد، عملکرد و ترکیب اسانس گیاه شوید (Anethum graveolens L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of toxicity and teratogenic effects of Nerium oleander leave’s extract on chicken embryo
بررسی اثرات سمیت و ناهنجاری زایی عصاره برگ گیاه خرزهره بر جنین جوجه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Production of biosurfactant by Lactobacillus for using in food industry as a substitution for synthetic emulsifiers
تولید بیوسورفکتانت توسط لاکتوباسیلوس جهت استفاده در صنایع غذایی بعنوان جایگزینی برای امولسیفایرهای سنتزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Production of microbial cellulose by native species of Pseudomonas luteola
تولید سلولز میکروبی با استفاده از گونه‌های بومی سودوموناس لوتئولا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

To evaluate the effect of formulation of Nanoarchaeosomal 6-gingerol on the growth of breast cancer MCF-7 cell line
بررسی تاثیر فرمولاسیون نانوآرکئوزوم پگیله 6– جینجرول بر رشد سلولهای سرطان سینه رده MCF-7
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

COMPARISON OF THREE GENOMIC RNA EXTRACTION METHODS FROM POMEGRANATE PEEL
مقایسه سه روش استخراج RNA از پوست میوه انار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of effective factors in preparation of polybutyl cyanoacrylate nanoparticles by emulsion polymerization
بررسی فاکتورهای موثر در تهیه نانوذرات پلی بوتیل سیانوآکریلات به روش پلیمریزاسیون امولسیونی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Immobilization of Rhizopus oryzae on loofa sponge affects interacellularly produced lipases
رایزوپوس اوریزا تثبیت‌یافته بر لوفا اسفنجی و نقش آن در تولید لیپاز درون‌سلولی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Expression assessment of recombinant human granulocyte colony stimulating factor (hG-CSF) in E. coli (Origami / BL21)
ارزیابی بیان فاکتور محرک کلنی گرانولوسیت نوترکیب انسانی با کدون بهینه شده در دو سویه بیانی اشریشیا کلی Origami وBL21
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of antioxidant and cytotoxic activity of local actinomycetes
ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی و سایتوتوکسیک اکتینومایست‌های بومی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 18 (2015-4)


Frequency of Listeria monocytogenes prfA, actA , inlB genes among infertile women referred to Medical center of University by PCR Method in 2013
جداسازی و تشخیص ژن های actA, PrfA, InB لیستریا مونوسیتوژنز در بانوان مبتلا به سقط جنین مراجعه کننده به مراکز درمانی دانشگاهی به روش PCR در سال 92
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cloning and expression of Deinococcus radiodurans drRRA gene in E. coli Origami strain
کلونینگ و بیان ژن drRRA باکتری داینوکوکوس رادیودورانس در اشریشیا کلی سویه Origami
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of qnr gene in clinical Acinetobacter isolates
بررسی شیوع ژن qnr در ایزوله های اسینتو باکتر بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

MOLECULAR DETECTION AND IDENTIFICATION OF GRAM-POSITIVE COCCI, STREPTOCOCCOSIS AGENT ISOLATED FROM RAINBOW TROUTIN MARKAZI PROVINCE
شناسایی و تعیین هویت مولکولی ایزوله‌ های کوکسی گرم مثبت عامل استرپتوکوکوزیس جدا ‌شده از ماهیان قزل آلای رنگین‌کمان در استان مرکزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Synthesis of the Bio-functionalized magnetic nanoparticles with starch
بررسی تولید نانو ذرات مغناطیسی زیست عملگرا شده با پوشش نشاسته در مقایسه با نانوذرات مغناطیسی بدون پوشش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Esterification of methanol and oleic acid using loofa-immobilized Rhizopus oryzae
استریفیکاسیون متانول و اولئیک اسید با استفاده از سلول های رایزوپوس اوریزا تثبیت یافته بر لوفا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Molecular Screening of Serratia Marcescens Producing Serratiopeptidase Enzyme and Prodigiosin Pigment from Paddy Field Waters in West Mazandaran
غربالگری ملکولی سراشیامارسیسنس تولید کننده آنزیم سراشیوپپتیداز و رنگدانه پرودی جیوسین از آب های برنج از غرب مازندران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation and identification of Mycoplasma agalactiae by culture and polymerase chain reaction (PCR) from milk of sheep in Masal, Guilan
جداسازی و شناسایی مایکوپلاسما آگالاکتیه(Mycoplasma agalactiae) با استفاده از دو روش کشت و واکنش زنجیره ای پلیمراز(PCR) از شیر گوسفندان منطقه ماسال(استان گیلان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of chilling and chemical treatment on seed dormancy of Capparisspinosa L
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Synthesis and characterization of bacterial cellulose by Acetobacter xylinum ATCC 10245
تولید و تعیین مشخصات سلولز باکتریایی با استفاده از باکتری Acetobacter xylinum ATCC 10245
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The synthesis of labeled colchicine and the study of its biological distribution
سنتز کلشیسین نشاندار و بررسی توزیع زیستی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Connection, evaluation and detoxification of aflatoxin M1 in milk by Lactobacillus casei strain TD2, native probiotics in various physicochemical conditions
ارزیابی اتصال و سم‌زدایی آفلاتوکسین M1 موجود در شیر توسط لاکتوباسیلوس کازئی سویه TD2، پروبیوتیک بومی ایران در شرایط فیزیکو شیمیایی مختلف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation and comparison of the effect of ORS and pH stress on the biofilm formation and planktonic condition of E.coli O157: H7
بررسی و مقایسه فاکتور های استرس ORS و pH بر تشکیل بیوفیلم و فرم پلانکتونی E.coli O157:H7
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review of Type 2 Diabetes and Obesity
مروری بر ارتباط بین دیابت نوع 2 و چاقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 17 (2015-3)


New method for DNA extraction of the genus Nocardia
معرفی یک روش جهت استخراج DNA از اکتینومایست های هوازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Diagnosis of skin infections caused by atypical Mycobacterium using PCR method
تشخیص پارامترهای موثر در عفونتهای پوستی مایکوباکتریوم های آتیپیک با روش PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design of controlled release of Olanzapine by using Glycerol Monooleate in Sol-gel Systems
طراحی سیستم آهسته رهش الانزاپین با استفاده از گلیسرول مونوئولئات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Adherence of Fluconazole Resistant Candida albicans Species in comparison with Candida glabrata Species on Vagina and Intestine Cell Lines
ارزیابی اتصال گونه های کاندیدا آلبیکنس مقاوم به فلوکونازول در مقایسه با گونه کاندیدا گلابراتا بر روی دو رده‌ی سلولی واژن و روده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In vitro evaluation of effect of sodium chloride on stability of cytotoxicity property cisplatinum in dimethyl sulfoxide solvent on G-292 cell line
اثر سدیم کلراید بر روی پایداری سیس پلاتین در حلال دی متیل سولفوکساید: یک بررسی برون تنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Using viruses as carriers for drug delivery
استفاده از ویروس ها به عنوان حامل برای انتقال دارو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of seroprevalence of cytomegalovirus in voluntary blood donors of Ardebil province
بررسی میزان شیوع سرمی سیتومگالوویروس در اهداکنندگان داوطلب خون استان اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Phylogenetic Study of Linaria (Plantaginaceae) Based on Chloroplastic DNA Sequences From Iran
بررسی فیلوژنی مولکولی جنس Linaria Mill. (Plantaginaceae) در ایران براساس توالی DNA کلروپلاستی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparison of natural and synthetic scaffolds protective capabilities as a suitable growth medium for adipose-derived mesenchymal stem cells
مقایسه بین قابلیت های محافظتی داربست طبیعی و سنتتیک به عنوان محیط رشد مناسب سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of fermentation time effect on phenazine 1-carboxylic acid (PCA) anti-corrosion antibacterial activity extracted from Pseudomonas aeruginosa MUT3 strain against steel corrosive bacteria
مقایسه تاثیر سن کشت بر فعالیت ضد باکتریایی فنازین 1-کربوکسیلیک اسید استخراج شده از سویه سودوموناس آئروجینوزاMUT 3 بر علیه باکتری های خورنده فولاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Molecular diagnosis of Fusarium solani in corneal samples from suspected herpetic keratitis cases
نسخه دیگر با فرمت ویرایش شده دو ستونی مقاله تشخیص مولکولی فوزاریوم سولانی در نمونه های مشکوک به کراتیت هرپسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of artificial frost on seed germination of apricot
بررسی جوانه زنی دانه های زردآلو(Prunus armenica L.) در دو حالت طبیعی و سرما دهی مصنوعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Phylogenetic and Functional Study of SOS1 Gene to Different Plant Species
مطالعه فیلوژنتیکی و فیزیکوشیمیایی ژن SOS1 در گونه های مختلف گیاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Creating a human ScFv antibody library based on T-Vector against tetanus toxin
ساخت کتابخانه ژنی آنتی‌بادی ScFv انسانی بر پایه T Vector علیه توکسین کزاز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 16 (2014-12)


Isolation and antibiotic activity of actinomycets recoverd from Iranian deserts
جداسازی اکتینومایست های خاک کویر لوت به عنوان منبع بیواکتیوهای فعال علیه باکتریهای بیماریزا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Separation and Identification of Micromonospora genus from soil and their antibacterial properties
جداسازی تعدادی از گونه های میکرومونوسپورآ از خاک و شناسایی خواص ضد باکتریایی آنها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of pH effect on mutation and perturbation of P53 gene by computational and modeling methods
بررسی تاثیر pH بر موتاسیون در ژن P53 با استفاده از روش های محاسباتی و مدلسازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Phylogeny of Charybdis hellerii (Decapoda, Crabs) in intertidal coasts of Chabahar based on cytochrome oxidase subunit 1 (CO1) gene sequence
بررسی فیلوژنتیکی گونه Charybdis hellerii از سخت‌پوستان (سخت‌پوستان، خرچنگ‌ها) در سواحل بین جزر و مدی چابهار بر اساس توالی ژنی قطعه‌ی 1 ژن سیتوکروم اکسیداز (CO1)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study and Evolution Cloning of the Gene Encoding the L-AsparaginaseΙΙ from E. coli in B. subtilis
کلون کردن ژن آنزیم L-آسپاراژیناز Escherichia coli ΙΙ در Bacillus subtilis
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative monitoring of dominant symbiont clades of Symbiodinium in reef-building corals of eastern Kish Island, Persian gulf
پایش مقایسه ای کلاد های غالب زوگرانتله های همزیست با مرجان های آبسنگ ساز نواحی شرقی جزیره کیش(خلیج فارس)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of chitosan/laminin scaffolds biocompatibility
بررسی زیست سازگاری داربست های کیتوسان/ لامینین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Immobilization of laccase in Biofuel cells by Sol–Gels and Carbon Nanotubes
تثبیت آنزیم لاکاز در پیل زیست سوختی با استفاده‌ از سول – ژل و نانولوله های کربنی‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of stone nature and bacterial identification in patients’ pelvis suffering from urinary stones
بررسی جنس سنگ و جداسازی باکتری های موجود در لگنچه بیماران مبتلا به سنگ های ادراری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of DGAT-1 gene polymorphism in Mehraban-sheep by PCR-RFLP technique
بررسی پلی مورفیسم ژن DGAT-1 درگوسفند نژاد مهربان با استفاده از روشPCR-RFLP
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Fe and Nano Fe chelated on micropropagation of olive cv. Dezful
تاثیر آهن و نانو آهن بر رشد ریز قلمه های زیتون رقم دزفول در شیشه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of genetic diversity in unknown and commercially citrus cultivars of north of Iran using SSR markers
بررسی تنوع ژنتیکی ارقام ناشناخته و تجاری مرکبات شمال کشور با استفاده از نشانگرSSR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Characterization and comparison of MDA-MB468 cancer stem cell properties in 2D and 3D culture
مقایسه ویژگی های بنیادینگی سلول های سرطانی MDA-MB468 در کشت سه بعدی و دو بعدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey the prevalence of TEM genes and antimicrobial resistance among the Escherichia coli and Klebsiella pneumonia in patients with nosocomial infections in Shahid beheshti university hospitals in 2011
بررسی شیوع ژن تیپTEM و مقاومت آنتی بیوتیکی در باکتریهای اشریشیاکلی و کلبسیلا پنومونیه جدا شده از بیماران با عفونت بیمارستانی مراجعه کننده به بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در طول سال 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 15 (2014-9)


Comparison and optimization of methods for isolation of Non-Tuberculous mycobacteria from surface water
مقایسه و بهینه سازی روش های جداسازی مایکوباکتریوم های غیر سلی از آب های سطحی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Preparation and in vitro evaluation of nano-niosomal pegylated paclitaxel and nano-liposomal pegylated pclitaxel
تهیه و بررسی آزمایشگاهی پاکلی تاکسل نانونیوزومه پگیله شده و نانولیپوزومه پگیله شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Rapid detection of Helicobacter pylori by using PCR molecular method compared with Rapid Urease Test
شناسایی سریع هلیکوباکترپیلوری توسط روش ملکولی PCR در مقایسه با تست اوره آز سریع (RUT)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of nanoarchaeosomal paclitaxel effect on MCF-7 cell line and prediction of Released Paclitaxel of Nanoarchaeosomal Formulation by Artificial Neural Network
بررسی اثر فرمولاسیون پاکلی تاکسل نانوآرکئوزومه بر روی رده ی سلولی MCF-7 و پیش بینی رهایش دارو از فرمولاسیون نانوآرکئوزومی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antimicrobial susceptibility pattern of human pathogenic bacteria isolated from patients with urinary tract infection
بررسی الگوی حساسیت ضدمیکروبی در باکتری های پاتوژن انسانی جدا شده از بیماران مبتلا به عفونت ادراری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of nicotine on weight and hippocampus development in Wistar rats’ embryo
بررسی مصرف نیکوتین بر وزن جنین و رشد هیپوکامپ در رتهای نژاد ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Two Iranian Gastrin Releasing Peptide Analogs as a Malignant Breast and ProstateTumor Imaging Agent
سنتز و مقایسه دو آنالوگ ایرانی پپتید آزاد کننده گاسترین جهت تصویربرداری از تومورهای سرطانی سینه و پروستات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cloning and Expression of Influenza H1N1 virus M2 protein in BL21 (DE3) E.coli
کلونینگ و بیان پروتئین M2 ویروس آنفلوانزا H1N1 در باکتری Ecoli سویه BL21(DE3)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Preparation of Archaeosome Adjuvant from membrane Polar lipids of large scale cultured Methanobreveibacter smithii
تولید ادجوانت آرکئوزومی از لیپیدهای قطبی غشایی با استفاده از کشت انبوه Methanobrevibacter smithii
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Preparation and evaluation of the properties of carboplatin-loaded poly butyl cyanoacrylate nanoparticle
نانوذره پلی بوتیل سیانوآکریلات و داروهای خانواده پلاتینوم: آخرین وضعیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between alkanes hydroxylase gene and analysis of aliphatic compounds
بررسی رابطه بین وجود ژن آلکان هیدروکسیلاز و تجزیه ترکیبات آلیفاتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Phylogenetic study of Peronia peronii species (Mollusca Gastropod: sea slug) in inter-tidal Chabahar coast, based on 18s-rDNA sequence
بررسی فیلوژنتیکی گونه Peronia peronii (نرمتنان:شکم پایان، sea slug ) در سواحل بین جزر و مدی چابهار بر اساس توالی ژنی S rDNA 18
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Expression and the purification of the Cold sensitive Taq DNA polymerase recombinant gene in E.coli
بیان و خالص‌سازی ژن نوترکیب Cold sensitive Taq DNA polymerase در E.coli
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bacterial Nanomachine: The Type III Injectisome
نانو ماشین باکتریایی: اینجکتیزوم تیپ III
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 14 (2014-4)


The Optimization of One and Two-Step Adventitious Organogenesis for Agrobacterium- Mediated Transformation in (Solanum tuberosum L.)
بهینه سازی ارگانوژنز نابجا به شیوه‌ی یک و دو مرحله‌ای جهت انتقال ژن به روش آگروباکتریوم به گیاه سیب زمینی (Solanum tuberosum L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation of infected Mycoplasma. synoviae from the ostrich’s lungs in Kerman province
جداسازی مایکوپلاسماسینوویه آلوده کننده ریه شترمرغ‌های استان کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing Novel Method for Increasing the External DNA Transformation Efficiency into the Escherichia coli, based on a Membrane Permeable Peptide
طراحی روشی نوین بر پایه پپتید های تراوا کننده غشا جهت افزایش بازدهی انتقال DNA خارجی به باکتری اشرشیاکولی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study on Genetic Diversity of Cultured Cyprinuscarpio in Khuzestan by Using Microsatellite
بررسی تنوع ژنتیکی ماهی C‏yprinuscarpioپرورشی در استان خوزستان با استفاده از ریزماهواره ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation and identification of biosurfactant-producing strains from the genus Acinetobacter spp and antibacterial effects of biosurfactant produced on some of the negative and gram-positive bacteria in vitro
جداسازی و شناسایی سویه تولید کننده بیوسورفکتانت از جنس آسینتوباکتر و بررسی اثرات ضد باکتریایی بیوسورفکتانت تولید شده از آن بر روی برخی از باکتری های گرم مثبت و منفی در محیط آزمایشگاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Stability and activity of alcohol dehydrogenase in the presence of kosmotrope and chaotrope salt series
فعالیت و پایداری آنزیم الکل دهیدروژناز در حضور نمک های سری کوزموتروپ و کائوتروپ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation, identification and considering the antagonistic properties of bacteria from hot water acidic spring in Boushehr province
جدا سازی، شناسایی و بررسی خاصیت آنتاگونیستی باکتری های چشمه آبگرم واسیدی استان بوشهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation and identification of extracellular phytase-producing fungal in coastal waters of the Caspian Sea by ITS-PCR
جداسازی و شناسایی گونه های قارچی تولید کننده فیتاز های خارج سلولی از آبهای ساحلی دریای خزر به روش ITS- PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In vitro evaluation of 4H-chromene 3-carbonitrile derivatives’ biological effects on T47D human breast cancer cell line
مطالعه اثرات بیولوژیکی مشتقات جدید H4-کرومن 3-کربونیتریل بر رشد رده سلول سرطان پستان انسانی T47D در حالت In vitro
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Drug delivery of pegylated nanoliposomal paclitaxel to breast cancer cell line
دارو رسانی پاکلی تاکسل نانولیپوزومه و پگیله شده به رده ی سلولی سرطان سینه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

توسعه یک روش PCR جهت تشخیص آلودگی های مایکوپلاسما در رده های سلولی و فراورده های بیولوژیکی
توسعه یک روش PCR جهت تشخیص آلودگی های مایکوپلاسما در رده های سلولی و فراورده های بیولوژیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of nettle hydro alcoholic extraction (Urtica dioica) influence on spermatogenesis and Testosterone, spermatogenesis hormones, changes in rats
بررسی تاثیرعصاره هیدروالکلی گزنه(Urtica dioica) برتغییرات هورمون تستوسترون واسپرماتوژنز درموش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Expression of cardiomyocytesANF، MLC-2a andMLC-2vgenesas endothelial cellular markers in vascular system
بررسی مولکولی ژن های ANF، MLC-2a و MLC-2vبه عنوان مارکرهای سلولی سلولهای اندوتلیال سیستم عروقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A review of methods for the production of therapeutic recombinant proteins in Pichia Pastoris
مروری بر روش های تولید پروتئین های نوترکیب درمانی در مخمر پیشیا پاستوریس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 13 (2014-3)


Evaluation the cytotoxicity of nanoliposomal artemisinin on breast cancer cell line
بررسی اثر سمیت آرتیمیزینین نانولیپوزومه شده بر رده ی سلولی سرطان سینه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Knowledge and awareness of Pap smear screening among Parand and Robat-Karim women
بررسی سطح آگاهی زنان شهر جدید پرند و رباط کریم نسبت به انجام تست پاپ اسمیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation and identification of bacteria with bioremediation of celenite salts ability from environmental source
جداسازی و شناسایی باکتری هایی با قابلیت پاکسازی زیستی املاح سلنیتی از منابع محیطی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey applicability of microbial dynamic and enzyme activity instead conventional methods in determined of maturity of compost
بررسی کارایی شاخص دینامیک میکروبی و فعالیت آنزیمی نسبت به روش های متداول و استفاده از آن به منظور تعیین میزان رسیدگی کود کمپوست
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

PSY is a rate-limiting enzyme in carotenoid biosynthesis pathway in maize (Zea mays) leaves
معرفی فایتوئین سنتاز بعنوان یک ژن محدود کننده در بیان کاروتنوئیدها در برگ ذرت (Zea mays)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of some ecological factors on the essential oil of Teucrium polium L.
اثر برخی عوامل اکولوژیکی بر روغن اسانس گیاه مریم نخودی (.L Teucrium polium )
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating of karyological variation on some ecotypes of medicinal plant, Silybum marianum (L.) Gaertn., in Iran
بررسی تنوع کاریولوژیکی چند اکوتیپ گیاه دارویی ماریتیغال Silybum marianum L. در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Hypericum perforatum extract on consolidation of passive avoidance learning of acutely restrained male wistar rats
اثر عصاره علف چای بر تثبیت یادگیری شرطی اجتنابی غیرفعال در موش های صحرایی نر ن‍‍ژاد ویستارتحت استرس بی حرکتی حاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of nano-titanium dioxide effects on the fore limb bud development of NMRI strain mouse embryo in vitro
مطالعه اثرات نانو دی اکسید تیتانیوم بر رشد و نمو جوانه اندام حرکتی جلویی جنین موش نژاد NMRI در شرایط in vitro
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cytogenetical Survey of Aloe vera populations in Iran
بررسی سیتوژنتیکی جمعیت های صبرزرد (Aloe vera L.) در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cytotoxic activity of pegylated nanoliposomal hydroxyurea in MCF-7 cell line
فعالیت سایتوتوکسیک هیدروکسی اوره ی نانولیپوزومه ی پگیله بر رده سلولی MCF-7
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Genetic Diversity of Thymus Pubescens using RAPD Marker
بررسی تنوع ژنتیکی در آویشن گونه Thymus Pubescens براساس نشانگر RAPD
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Charactrization and isolation of Nocardia from clinical sample Patient suspected to active tuberculosis
جداسازی نوکاردیا از نمونه های بالینی بیماران مشکوک به سل و تعیین هویت آنها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Synthesis and Applications toward Biology, Catalysis, and medicine Gold Nanoparticles
تهیه و کاربردهای زیستی، کاتالیستی و پزشکی نانوذره‌ های طلا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 12 (2014-1)


In vitro evaluation of anticancer activity of brevinin-2R against AGS cell line
مطالعه ی فعالیت ضد سرطانی بروینین-2R بر روی رده سلولی سرطان معده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation of bacteria that degrade long-chain alkanes from oil contaminated soil
جداسازی باکتریهای تجزیه کننده آلکانهای بلندزنجیره از خاکهای آلوده به نفت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Plasmid Profile and Antibiotic Resistance Pattern in clinical Escherichia coli Strains, isolated from different region of Karaj city
تعیین الگوی پلاسمیدی و مقاومت آنتی بیوتیکی در سویه های بالینی اشریشیا کولی جدا شده از بیماران مناطق مختلف شهر کرج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of stress on galanin secretion in rats fed different levels of their energy requirement
بررسی اثر استرس بر ترشح گالانین در رتهای تغذیه شده با سطوح مختلف انرژی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Examination of the crataegus extracts effect on passive avoidance learning of male wistar rat
بررسی اثر عصاره زالزالک بر یادگیری احترازی غیرفعال در موش صحرائی نر نژاد ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation of Iranian Mesobuthus eupeus Venom Toxic Fractions by 3 Different Chromatography Methods
جداسازی فراکسیونهای سمی زهرعقرب مزوبوتوس اپئوس ایرانی با سه فرایند کروماتوگرافی مختلف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Invitro cytotoxicity effects of nanoparticles
سمیت سلولی نانوذرات در محیط Invitro
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Production and optimization of microbial oil from oleaginous yeasts Yarrowia lipolytica DSM70562 & native yeast Geotrichum Bl
تولید و بهینه سازی روغن میکروبی در مخمرهای مولد چربی یارویا لیپولیتیکا70562 DSMو مخمر بومی ژئوتریکوم BL
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Chemical composition of essential oil of Teucrium polium L. in different habitats of Mazandaran Province
بررسی ترکیبات شیمیایی اسانس مریم نخودی ( L. Teucrium polium ) در رویشگاه های مختلف استان مازندران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Exopolysaccharide production by isolated lactic acid bacterium from Iranian traditional cheese and yoghurt
تولید اگزوپلی ساکارید از لاکتوباسیل های جداشده از دو محصول لبنی ماست و پنیر سنتی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Azosprillium spp bacteria, Salicylic acid and drought stress on morphological and physiological characteristics ofBasil (Ocimumbasilicum L.)
تاثیر باکتری آزوسپریلیوم و سالیسیلیک اسید بر صفات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی ریحان تحت تنش کم آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Silibinin on the Metabolic Activity of the 8305c Cell Line in Thyroid Cancer
تأثیر داروی سیلی بینین بر فعالیت متابولیکی رده سلولی8305C در سرطان تیروئید آناپلاستیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Preparation of nanoniosomal Paclitaxel formulation and survey of it’s Cytotoxic Effect on breast cancer cell line (MCF-7)
تهیه فرمولاسیون نانو نیوزومال پاکلی تاکسل وبررسی اثرسایتوتوکسیک آن بر روی رده سلولی سرطان پستان (MCF-7)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Internal Control (IC) Construction of Molecular Diagnosis of Hepatitis B Virus by PCR-Cloning
ساخت اینترنال کنترل تشخیص مولکولی ویروس هپاتیت B به روش PCR-Cloning
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 11 (2013-9)


Study and detection of molecular Brucella spp. in dairy products with Nested PCR technique
مطالعه و شناسایی مولکولی Brucella spp.در محصولات لبنی توسط تکنیک Nested PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of environmental parameters effect on particulate matters and bacterial concentration in Ahvaz city during different seasons.
بررسی میزان تأثیر پارامترهای محیطی بر غلظت ذرات معلق و باکتری‌ها در هوای شهر اهواز طی فصول مختلف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Kinetic Study of Peroxidase Activity in Saffron (Crocus sativus L.) Corms exposed to different guaiacol concentrations
بررسی سینتیکی فعالیت پراکسیداز در غلظت های مختلف گایاکول در بنه های زعفران زراعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Indole and 5-Hydroxy indole 2- carboxylic acid in alloxan- induced diabetic and non diabetic rats
بررسی تاثیر ایندول و 5-هیدروکسی ایندول 2-کربکسیلیک اسید بر روی رت های غیر دیابتی و دیابتی شده با آلوکسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the effect of nanoliposomal hydroxyurea urea on the breast cancer cell line
بررسی اثر هیدروکسی اوره ی نانولیپوزومه شده بر روی رده ی سلولی سرطان سینه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Benzodiazepine on Anxiety and Interaction between Benzodiazepine and Histamine in Elevated plus-maze Model of the Rats
بررسی اثر بنزودیازپین ها بر اضطراب و تداخل آن با هیستامین در مدل ماز بعلاوه ای شکل در موشهای صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

تاثیر فعالیت بدنی بر حافظه زنان70-50سال مبتلا به اختلال حافظه
تاثیر فعالیت بدنی بر حافظه زنان70-50سال مبتلا به اختلال حافظه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Serum Matrix Gla-protein (MGP) with Osteoprotegerin (OPG) and Correlation with Disease Severity (DAS) in Women Patients with Rheumatoid Arthritis
مقایسه سطح سرمی ماتریکس گاما کربوکسی گلوتامات پروتئین (MGP) با استئوپروتگرین (OPG) ارتباط آنها با شدت بیماری در بیماران زن مبتلا به آرتریت روماتوئید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Screening of new polymorphisms of subunit 1 of cytochrome oxidase gene in COPD patients
غربالگری پلی مرفیسم های جدید زیرواحد1 ژن آنزیم سیتوکروم اکسیداز میتوکندریایی در بیماران مبتلا به انسداد مزمن ریوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification and diagnosis of isolates of bean common mosaic viruses and bean common mosaic necrosis viruses by immunocapture RT-PCR
شناسایی و تشخیص ویروس موزاییک معمولی لوبیا و موزاییک نکروتیک معمولی لوبیا با استفاده از روش Immunocapture RT-PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Bioinformatics Study of Wdhn13 Gene in Diploid, Tetraploid and Hexaploid Wheat Cultivar by Using Insilco AFLP Analysis
مطالعه بیوانفورماتیکی ژن Wdhn13 در گونه‌های دیپلوئید، تتراپلوئید و هگزاپلوئید گندم با استفاده از روش Insilco AFLP Analysis
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation and molecular identification of Bacillus species that produce extracellular L asparaginase, an anti-cancer enzyme, from soils
جداسازی و شناسایی مولکولی باسیلوس‌های تولید کننده آنزیم ضد سرطان ال آسپاراژیناز خارج سلولی از خاک‌‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 10 (2013-6)


A study on Peroxidase Activity Alterations in Corms of Saffron (Crucus Sativus L.) exposed to different H2O2 concentrations and pH measurement during Dormancy and Waking
بررسی تغییرات فعالیت پراکسیداز در غلظت های مختلف H2O2 و مقادیر مختلف pH در بنه های زعفران مزروعی در دو دوره خواب و بیداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Comparison of antioxidant properties and of phytochemical compounds from Trametes gibbosa
مقایسه ویژگی‌های آنتی اکسیدانی و فیتوشیمیایی ترامتس جیبوزا (Trametes gibbosa)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Making paclitaxel nanoliposomal and evaluating its effect on the MCF-7
نانولیپوزومه کردن پاکلی تاکسل و بررسی اثر آن بر روی MCF-7
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Replacing of antibiotic with nano silver in bull sperm extenders
جایگزینی آنتی بیوتیک با نانوذرات نقره در رقیق کننده های اسپرم گاو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Effects of Anticancer Drug Vincristine on induction of chromosome abnormalities in bone marrow cells of male Balb/c mice Using Micronucleus Assay
بررسی اثر القاء ناهنجاری کروموزومی داروی ضد سرطان وین‌کریستین با استفاده از سنجش میکرونوکلئوس در سلول‌های مغز استخوان موش‌های Balb/c
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

The Appropriate Dosage for the in Vivo Treatment of Bone Marrow cells in the Balb/c mouse with Cytochalasin B Using Micronucleus Test
دوز مناسب تیمار با سیتوکالازین B در سلول های مغز استخوان موش نر سوری نژاد Balb/c در شرایط in vivo با استفاده از آزمون میکرونوکلئوس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Evaluation of Genetic Diversity of (Aloe vera Linne) populations using Morphological Traits
بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های مختلف گیاه صبر زرد Linne) ( Aloe vera با استفاده از صفات مرفولوژیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Preparation of a labeled neurotensin analog and its biological evaluation for tumor imaging
تهیه مشتق نشاندار شده از پپتید نروتنسین و ارزیابی بیولوژیک آن جهت تصویر برداری تومور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Synthesis and antitumor evaluation of spiro quinoxaline-pyrazoline derivative on K562 cell line
سنتز و بررسی اثرات ضد سرطانی مشتق اسپایروی کینوکسالین- پیرازولین بر روی رده سلولی K562
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Investigation of let-7 family expression in CD4+ T cells induced by anti-CD2, CD3, CD28 and Interleukin-2 and identifying their potential targets
بررسی بیان microRNA های خانوادهlet-7 در سلول های CD+4 T تحت القاء آنتی بادی های C‏D2,CD3,CD28 و اینترلوکین 2 و تعیین اهداف احتمالی آن ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Cytotoxicity of Nisin on Human Gastric Carcinoma (AGS) Cell Line
اثر سایتوتوکسیک نایسین بر روی رده‌‌‌ی سلولی سرطانی معده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Volume 3, Number 9 (2013-2)


Prevalence of premenstrual syndrome and premenstrual dysphonic disorder among thestudents of Islamic Azad University of Parand
شیوع علایم سندرم پیش ازقاعدگی واختلال پیش ازقاعدگی در دانشجویان دانشگاه آزاداسلامی واحد پرند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Biosynthesis of silver nanoparticles by Leishmania sp.
سنتز بیولوژیک نانوذره نقره در گونه ی لیشمانیا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Effect of salicylic acid on the antioxidant system in some grape varieties under cold stress
اثر اسید سالیسیلیک بر سیستم آنتی اکسیداتیو چند رقم انگور پس از اعمال سرما
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Rhamnolipid biosurfactant production by Pseudomonas aeruginosa MR01 using vegetable oil refinery wastes
تولید بیوسورفکتانت رامنولیپیدی توسط سودوموناس آئروژینوزا MR01 از ضایعات فرآوری روغن گیاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Evaluation of protease stability from Pseudomonas aeroginosa strain PTCC1430 in organic solvents
بررسی مقاومت پروتئاز حاصل از سودوموناس آئروجینوزا سویه PTCC1430 در حلالهای آلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Cloning of gene encoding phytase included hexahistidine-tag from the Peniophora lycii in yeast
کلونینگ آنزیم فیتاز پنیوفورا لایسی حاوی برچسب‌ هیستیدین در مخمر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Cloning and Expression of the Bacillus Pumilus F3 Lipase Gene into Bacillus Subtilis and Determining of Comparative Expression Level Between Native and Recombinant Enzyme
کلونینگ و بیان ترشحی ژن آنزیم لیپاز باسیلوس پومیلوسF3 بومی ایران در باکتری باسیلوس سوبتیلیس و مقایسه میزان بیان آن نسبت به فرم طبیعی آنزیم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Expression of recombinant human serum albumin in E.coli (BL21)
بیان آلبومین سرم انسانی نوترکیب در باکتری اشرشیا کلی سویه (DE3) BL21
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Comparison of different methods (microbial culture, enzymatic and molecular) for the detection of mycoplasma contamination in human and animal cell lines, preserved in a National Cell Bank of Pasteur Institute of Iran
مقایسه روش‌های مختلف (میکروبی، آنزیمی‌ومولکولی) تشخیص آلودگی مایکوپلاسمایی در رده های سلولی انسانی و حیوانی ذخیره شده در بانک سلولی انستیتو پاستور ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Cloning Influenza m2e- Vibrio cholera ctxB fusion fragment in pET28a plasmid
کلون کردن قطعه اتصالی m2e آنفلوانزا- ctxB ویبریو کلرا در پلاسمید pET28a
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

The Molecular Study and Sequence Analysis of Wdhn13 (LEA) Gene in Common, Durum Wheat and Their Ancestral Genome Donor Species
مطالعه مولکولی و آنالیز توالی ژن Wdhn13 (LEA) در گندم های زراعی نان، دوروم و گونه های دهنده ژنومی آنها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Bacterial Flagella Morphology, Assembly and Torque-Generating
تاژک باکتریایی؛ ساختار، سرهم‌بندی و تولید گشتاور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Volume 2, Number 8 (2012-10)


Genetic Polymorphisms of CYP2D6 and Prostate Cancer Risk
پلی مورفیسم در ژن CYP2D6 و خطر ابتلا به سرطان پروستات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Partial Purification of Peroxidase in Corms of Saffron (Crucus Sativus L.) during Dormancy and Waking
خالص سازی نسبی آنزیم پراکسیداز در بنه های زعفران مزروعی در دو دوره فیزیولوژیکی خواب و بیداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Cloning, Expression and Purification CEL I Endonuclease Enzyme from Celery Plants
کلونینگ، بیان ژن وتخلیص آنزیم CEL Iاندونوکلئاز از گیاه کرفس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Biochemical Characterization of Elastase from Pseodomonas aeruginosa Strain PTCC1430
مطالعه خصوصیات بیوشیمی الاستاز حاصل از باکتری سودوموناس آئروجینوزا سویه‌ی PTCC1430
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Effect of Cisplatin Encapsulated in Nanoarchaeosome on Growth and Extension of Breast Cancer Cells in MCF-7 Cell Line
تاثیر سیس پلاتین کپسوله شده در نانو حامل آرکئوزوم بر رشد و گسترش سلول های سرطان سینه در رده سلولی MCF-7
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

The Effect of Environmental Factors on Antagonistic Activity of Isolated Strain of Bacillus pumilus
بررسی اثر عوامل محیطی بر میزان فعالیت آنتاگونیستی عصاره کشت ایزوله Bacillus pumilus
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Investigation of Cell Cycle Gene Expression (Cyclin B1 and CDK-A ) Change Induced by Cadmium in Root Tips of Wheat (Triticum aestivum L.) Seedlings
بررسی تاثیر کادمیوم بر تغییر بیان ژن های چرخه سلولی (cyclin B1 و CDK-A) در نوک ریشه گیاهچه های گندم (Triticum aestivum L.
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Estimating the Impact of Important Parameters on Biosorption of Cu and Mn Ions by Bacillus Thuringiensis
برآورد تأثیر پارامترهای مهم در جذب بیولوژیکی مس و منگنز توسط باکتری باسیلوس تورنجینسیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Hypocalcaemia Effects on Levels of Coagulation Factors in Type 2 Diabetics
اثر هیپوکلسیمیا بروی میزان فاکتور های انعقادی در بیماران دیابتی نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Study of Aeluropus littoralis Leaves Proteom Response to Salinity Stress
مطالعه پاسخ پروتئوم برگ گیاه Aeluropus littoralis در شرایط تنش شوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Differentiation of Human Umbilicus Cord Wharton’s Jelly Stem Cells to Hematopoietic Cells
تمایز سلول های بنیادی ژله وارتون بند ناف انسانی به سلول های خونساز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

A review of the role of Mycoplasma infections in humans' infertility
بررسی مروری نقش عفونت‌های مایکوپلاسمائی در ایجاد ناباروری در انسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Volume 2, Number 7 (2012-9)


Evaluation of Genotoxicity by Measurement of Micronuclei Induction Using Amphibian Larvae Xenopus laevis
ارزیابی ژنوتوکسیسیتی به روش القاء میکرونوکلئی با استفاده از لاروهای آمفی بین Xenopus laevis
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Nanocarrier Liposome Production from Lecithin and Cisplatin Loading on it
تولید نانو حامل لیپوزوم از لسیتین و بارگذاری داروی سیس پلاتین بر روی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Detection of Brucella spp. in Raw Milk and Cheeses Samples Using Hemi Nested PCR
شناسایی Brucella.spp در نمونه های شیر خام و پنیر به وسیله تکنیک Hemi Nested PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Isolation of Exopolysaccharides (the cell-bound EPS and the released EPS) Produced by Bacillus spp. Isolated from Arak Agricultures
غربال تولید اگزوپلی‌ساکاریدهای متصل به سلول و رها‌شده به محیط در باسیلوس‌های جداشده از مرغ‌داری‌های اراک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

The Anatomical Study of Leaf and Stem in Some Species of Atriplex L. and Chenopodium L. in Southern Khorasan Province
بررسی آناتومیکی برگ و ساقه گونه هایی از جنسChenopodium L. و Atriplex L. در استان خراسان جنوبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Identification of Clinical Isolates of Mycobacteria Recovered from Iranian Patients by Phenotypic and Molecular Methods
تعیین هویت ایزوله‏ های بالینی مایکوباکتریوم جدا شده از بیماران ایرانی با استفاده از روش‏های فنوتیپیک و مولکولی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Investigation of the Amylolytic Enzyme Profile of the Bacterium Bacillus amyloliquefaciens BEH 111, and Determination of its α-Amylase Enzyme Characteristics
بررسی پروفیل آنزیمی باکتری باسیلوس آمیلولیکوئیفاسینس BEH 111 و تعیین ویژگی‌های آنزیم آلفا-آمیلاز تولید شده بوسیله این باکتری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Expression of Cardiomyocytes Alpha-Cardiac Actin and FLK1 (Vegfr-2/KDR) Genes in Human Embryonic Stem Cells
بررسی مولکولی ژن های (Alpha-cardiac actin ) و ( FLK1 (Vegfr-2/KDRمشتق شده از کاردیومیست های سلول های بنیادی جنینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Cloning, Gene Expression, Purification and Characterization of Elastase from Pseudomonas Aeruginosa
کلونینگ ، بیان ژن، خالص سازی و تعیین خصوصیات آنزیم الاستاز حاصل از باکتری سودوموناس آئروجینوزا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Astrocyte Neurobiology
نوروبیولوژی آستروسیت ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Volume 2, Number 6 (2012-6)


Titanium Nanoparticles Biosynthesis by Lactobacillus Isolated from Iran’s Traditional Dairy Products
بیوسنتز نانو ذرات تیتانیوم توسط لاکتوباسیلوس پلانتاروم های بومی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Effects of Salt Stress in Germination Stage in Rice Genotypes (Oryza sativa L.)
بررسی اثر تنش شوری ژنوتیپ های برنج در مرحله جوانه زنی(Oryza sativa L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Investigation of Correlation Between Human Papillomavirus and Endometriosis Lesion
بررسی ارتباط بین پاپیلوماویروس انسانی و ضایعات اندومتریوزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Structural Comparison between Collagen Isolated from Sea Cucumber Holothuria Parva and Calf Skin Collagen Type I
مقایسه ساختاری کلاژن استخراج شده از دیواره خیار دریایی parva Holothuria با کلاژن نوع I مهره داران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Comparison of Methods for Detection of Listeria Monocytogenes in Food Samples Contaminated
بررسی و مقایسه روش های تشخیص لیستریا مونوسیتوژن در نمونه های مواد غذایی آلوده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Ecological Study of Some Species of the Genus Salsola (Chenopodiaceae) in Golestan Province
مطالعه اکولوژی برخی از گونههای جنس سالسولا (کنوپودیاسه) در استان گلستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Using Novel Immobilization Engineering Technique to Increase the Efficiency of Antibody Immobilization on the Surface of Nylon and Nitrocellulose Supports, Utilized in Diagnostic Systems
بکارگیری تکنیکهای نوین مهندسی تثبیت جهت افزایش کارآمدی تثبیت آنتی بادی بر روی سطح بستر های نیترو سلولز و نایلون برای استفاده در سامانههای تشخیصی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Evaluation of the Antibacterial Properties of Silver Nanoparticles synthesized with Fusarium Oxysporum and Escherichia coli
بررسی خواص آنتی باکتریال سطوح دارای پوشش نانو ذرات نقره زیست سنتز شده با قارچ فوزاریوم اگزیسپوروم و باکتری اشرشیا کلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Lutetium labeled-siRNA Delivery into Colon Cancer Cells Using Liposomes: A Comparative Study
انتقال siRNA نشاندار با لوتسیم به داخل سلول های سرطانی کولون با استفاده از لیپوزوم ها: مطالعه مقایسه ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Investigation of Innate Immune Signaling Concerned with siRNA from a Molecular Viewpoint
بررسی پیام رسانی در سیستم ایمنی ذاتی مرتبط با siRNA از دیدگاه مولکولی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Volume 2, Number 5 (2012-2)


Biotechnology and Gene Silencing
خاموشی ژن ها و بیوتکنولوژی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Biochemical Changes of two Cultivars of Golab and Shafiabadi Apple at Harvesting Time and After Storing
تغییرات بیوشیمیایی دو رقم سیب گلاب و شفیع آبادی در زمان برداشت و پس از انبارداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Teratogenic Effects of Bromadiolone on Rat Fetus
آثار تراتوژنی برومادیالون برروی جنین موش صحرائی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Asexual Reproduction of Juglans regia L. by using Growth Regulators of IBA and 2,4-D
ازدیاد غیر جنسی گردوی خوراکی (.Juglans regia L)با استفاده از تنظیم کننده های رشد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pollen Grain Morphology in some of Onobrychis Species
ریخت شناسی دانه گرده در برخی از گونه های اسپرس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Nano Fe Chelate and Fe Chelate on the Growth and Activity of some Antioxidant
تاثیر نانو کلات آهن با کلات آهن بر رشد و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان مرزه Satureja hortensis
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Molecular Cloning and Characterization of Vacuolar H+-ATPase Subunit C Gene in Halophyte Plant, Aeluropus Littoralis
همسانه سازی و تعیین خصوصیات ژن زیر واحد c آنزیم H+- ATPase واکوئلی در گیاه هالوفیت Aeluropus littoralis
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A nano Carrier Extracted from Archaea Called Archaeosome Examination of Cisplatin Loading
نانو حاملی بر گرفته از آرکی باکترها تحت عنوان آرکئوزوم و بررسی بار گذاری داروی سیس پلاتین بر روی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 4 (2011-10)


Comparison of Nano Fe Chelate with Fe Chelate Effect on Growth Parameters and Antioxidant Enzymes Activity of Ocimum Basilicum
مقایسه تاثیر نانو کلات آهن با کلات آهن بر پارامترهای رشد و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان ریحان Ocimum Basilicum
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Micropropagation of Anthurium Andreanum Using Tissue Culture
مطالعه ریز ازدیادی گل آنتوریوم آندرانوم از طریق کشت بافت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cytogenetical Survey of Cornus Mas Populations in Iran
بررسی سیتوژنتیکی جمعیت های ذغال اخته (.Cornus mas L) در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Breast Cancer and the Effect of Environmental Factors Involved
سرطان سینه در زنان و نقش فاکتورهای محیطی در ایجاد آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Selection of Dominant Homozygous Plants Resistant to Rhizomaniain Cultivated Beta Germplasm Using RAPD-PN3 Marker
انتخاب ژنوتیپ های هموزیگوت غالب مقاوم به ریزومانیا در ژرم پلاسم چغندرقند با استفاده از نشانگر ناجفت PN3
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Karyotypic Studies of Gladiolus Italicus Mill Population
مطالعه کاریوتیپ سه جمعیت گلایول Gladiolus Italicus Mill.
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detection of Drug Resistance Mutation in the YMDD Region of Polymerase Gene of HBV in Hepatitis B Patients by Ligase Chain Reaction (LCR)
تشخیص موتاسیون مقاوم به دارو ناحیه YMDD ژن پلی مراز ویروس HBV دربیماران مبتلا به هپاتیت B از طریق روش ( Ligase Chain Reaction (LCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cell Ageing and Biotechnology
پیری سلولی و بیوتکنولوژی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 3 (2011-8)


Glioblastoma microvesicles transport RNA and proteins that promote tumour growth and provide diagnostic biomarkers
میکرووزیکول های گلیوبلاستوما (غده گلیایی)، RNA و پروتئین هایی را انتقال می دهند که رشد تومور را توسعه داده و بیومارکرهای تشخیصی را فراهم می نمایند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of drought stress effects on some quantity and quality characteristics of new eugenics sugar beet genotypes
بررسی تأثیر تنش خشکی روی برخی خصوصیات کمی و کیفی ارقام جدید اصلاح شده چغندرقند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Environmental Factors in the incidence of Brain Cancer
تاثیر عوامل محیطی در ایجاد سرطان مغز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cytogenetical survey of some Iranian Onobrychis species
بررسی سیتوژنتیکی برخی از گونه های جنس اسپرس در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detection of genetic diversity of lactobacillus species isolated from different traditional dairy products by RAPD markers
بررسی تنوع ژنتیکی لاکتوباسیل های جدا شده از محصولات لبنی سنتی ایران توسط RAPD PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation and characterization of a PHA-producing bacterial strain: biopolymer production under different growth conditions
جداسازی و شناسایی یک باکتری بومی تولید کننده بیوپلیمر پلی هیدروکسی آلکانوات (PHA) و بررسی تولید آن تحت شرایط مختلف رشد سلول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

study of the role of common bacterial etiology in neonatal sepsis in Urumiah Shahid
تعیین نقش عوامل باکتریایی شایع در عفونت خون نوزادان بیمارستان شهید عارفیان ارومیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Innate Immunity activated via siRNA
فعال سازی سیستم ایمنی اولیه توسط siRNA
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 2 (2011-4)


Study of the Effect of Fumaria parviflora Alcoholic Extract on Spermatogenesis in Male Rats
بررسی اثر عصاره الکلی گیاه شاهتره بر اسپرماتوژنز در موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Typing of Mycobacterium tuberculosis Isolated from Patients in the Tehran City by Spoilgotyping
تایپینگ سوش های مایکو باکتریوم توبر کلوزیس جدا شده در بیماران شهر تهران با استفاده از Spoligotyping
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the chromosome number in some species of the genus Cirsium (Compositae) in Khorasan province
مطالعه کروموزومی در برخی از گونه های جنس Cirsium در استان های خراسان رضوی و شمالی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Intraperitoneal Histamine Administration on the Anxiety in Rats
بررسی درون صفاقی هیستامین بر اضطراب در موش های بزرگ آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of intracerebroventricular injection of CNQX in cumulative food and water intake in chicken
تاثیر تزریق داخل بطن مغزی CNQX بر اخذ عذا و آب تجمعی در جوجه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study on gene effects and correlation between morphological traits and common smut (Ustilage maydis) deasease tolerance in maize (Zea mays L.)
مطالعه نوع اثرات ژنی و برآورد روابط همبستگی بین صفات مورفولوژیکی و تحمل به بیماری سیاهک معمولی (Ustilago maydis) ذرت (Zae mays L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Characterization of mutations in the rpoB gene of Mycobacterium tuberculosis isolated from Tehran City
بررسی موتاسیون های ژن rpoB مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در سویه های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس جدا شده از بیماران شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Development and function of B-1 cells
تکامل و عملکرد سلول های B-1
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 1 (2011-1)


Isolation of Mycobacterium Chelonae in the Sputum of Patient with Metastatic Breast Cancer
جداسازی مایکوباکتریوم چلونی در خلط از بیمار مبتلا به سرطان سینه متاستاتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of histamine on anxiety-related behavior in morphine sensitized and naïve rats
اثر هیستامین بر روی رفتارهای شبه اضطرابی در رتهای طبیعی و حساس به مرفین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Biochemical Markers Method for Diagnostic of Tuberculosis in the Pleural Samples from Iranian Patient
ارزیابی روش بیوشیمی مولکولی برای تشخیص سل در مایع پلور از نمونه بیماران پلورال افیوژن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Study of morphogenesis of Heliotropium chorassanicum Bung (Heliotropiaceae)
بررسی ریخت شناسی و ریخت زایی گیاه(Heliotropium chorassanicum)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Comparative study of Intrauterine Listeriosis by Indirect Immunofluorescence of Serum Antibody and Amniotic Fluid Culturing in Aborted Mother and Preterm Labour
بررسی مقایسه‌ای ایمونوفلوئورسانس غیرمستقیم برروی سرم مادر و کشت مایع آمنیوتیک در موارد سقط جنین و زایمان زودرس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Study the Probiotic Effects of Lactobacillus Plantarum on Cutaneous Wound Healing in Rat
بررسی اثرات پروبیوتیک لاکتوباسیلوس پلانتاروم بر ترمیم زخم پوستی در رت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Study of Mycobacteria lInfection in Hematological Malignancies using Culture and PCR Method of Bone Marrow Aspiration
شناسایی عفونت های مایکوباکتریوم در مبتلایان به بدخیمی های با منشأ خونی در نمونه خون کامل و آسپیره مغز استخوان با روش کشت و PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Investigation of Genetic Diversity in Cotton Cultivars using RAPD Markers
بررسی تنوع ژنتیکی ارقام مختلف پنبه با استفاده از مارکرهای مولکولی RAPD
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles